17. 6. 2011
Ďalšie zastupiteľstvo už v pondelok 20. 6.

Riadne MsZ v Malackách rokovalo 16. júna. O 9.00 h zasadnutie otvoril primátor mesta J. Ondrejka. Po kontrole plnenia uznesení poslanci schválili niekoľko VZN, napr. o prenájme bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, o nakladaní s nájomnými bytmi, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o verejných ihriskách. Samostatnou prílohou posledného je aj nový pasport verejných ihrísk, ktorý obsahuje podrobný popis ihrísk a športovísk, určenie ich ohraničenia, ako aj vekovej hranice užívateľov. Údaje doplňujú aktuálne fotografie a popis technického stavu.

Poslanecký zbor  odsúhlasil aj Dodatok č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky, na základe ktorého sa zrealizuje projekt elektronizácie samosprávy. Neschváleniu Návrhu rozšírenia zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky predchádzala niekoľkohodinová rozprava plná otázok a nejasností. MsZ uložilo mestskému úradu materiál dopracovať a predložiť na rokovanie neskôr. Zastupiteľstvo nakoniec nerokovalo o návrhu nového rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ z dielne predkladateľa J. Říhu, ktorý ho pred hlasovaním z rokovania stiahol. Za toto ústretové gesto mu primátor osobne poďakoval. Keďže všetky body programu poslanci nestihli prerokovať, primátor zvolal ďalšie (v poradí 7.) zasadnutie MsZ už na pondelok 20. 6.o 15.00 h.

-tabu-  

 

Na stiahnutie:

Ďalšie
Práca
Oznamy
29. 9. 2023
Materská škola hľadá zamestnankyňu na pozíciu upratovačka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
29. 9. 2023
Voľné pracovné miesto v materskej škole: učiteľka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok