2. 6. 2014
Ďalšie predĺženie kanalizácie

Mesto Malacky dostalo len nedávno viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie a už je opäť naplánované jej predĺženie. To je  potrebné, keďže v poslednom období vyrástlo v Malackách množstvo nových domov a ulíc. Začiatkom roka sa otvorila možnosť na získanie dotácie na kanalizáciu, a tak sa Malacky o ňu uchádzajú.

Vo februári bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie. Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a  zvýšenie kvality života obyvateľstva Slovenska dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva.

Mesto Malacky sa do výzvy zapája s projektom Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – predĺženie trás kanalizácie. Projekt si dáva za cieľ dobudovanie siete verejnej kanalizácie v lokalite ulíc Rakárenská, Stupavská, J. Kubinu, Pri mlyne, Duklianskych hrdinov. Na týchto uliciach doteraz nie je vybudovaná verejná kanalizačná sieť a splaškové odpadové vody sú tam zachytávané v žumpách, ktoré často nie sú vodotesné, v mnohých prípadoch zle prevádzkované, čím môže dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných  a povrchových vôd.

Do projektu boli zahrnuté tie ulice, resp. domy, pre ktoré malo mesto v čase vyhlásenia výzvy už pripravenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na stavbu kanalizácie. Taká je totiž podmienka týchto výziev, resp. projektov. Mesto však už zároveň pracuje na potrebných dokumentoch aj pre zvyšné ulice, resp. domy, aby bolo pripravené na ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratných finančných príspevok, prípadne na inú možnosť financovania.

V roku 2013 bol ukončený projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Dĺžka verejnej kanalizačnej siete v Malackách vďaka nemu teraz dosahuje takmer 46 kilometrov a úroveň napojenia obyvateľstva dosahuje 96% (predtým 83,5%).

V rámci projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – predĺženie trás kanalizácie dôjde k predĺženiu trás kanalizačnej sústavy. Vybuduje sa 1879 m gravitačnej kanalizácie a 162 m výtlačného potrubia. Zároveň sa postaví jedna nová čerpacia stanica – ČS 8. V rámci projektu sa vybuduje 100 ks nových domových prípojok. Úroveň napojenia obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť sa zvýši na 97,7%.

Výstavbou navrhovaných stôk sa zabezpečí bezpečné odvádzanie produkovaných odpadových vôd, čím sa eliminuje ich akumulovanie v žumpách, ktoré sú však v mnohých prípadoch netesné alebo nesprávne prevádzkované. Týmto sa do značnej miery prispeje k ochrane kvality podzemných aj povrchových vôd v záujmovej oblasti. Okrem týchto prínosov k ochrane životného prostredia sa vybudovaním splaškovej kanalizácie vrátane domových prípojok vylepší štandard bývania v týchto častiach mesta a umožní ďalší sociálno-ekonomický rozvoj týchto lokalít.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 1 549 927,24 eur, pričom ako nenávratný finančný príspevok môžeme získať 1 472 430,88 eur. Spolufinancovanie mesta by bolo 5%, t.j. 77 496,36 eur. Či sme dotáciu získali, sa dozvieme v nasledujúcich mesiacoch. Ak áno, so stavebnými prácami by sa mohlo začať v novembri, samozrejme v závislosti od počasia.

 – M. H. Janotová –

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok