25. 10. 2011
Čo nám prinesie kompostáreň

Na poslednom rokovaní MsZ (6. 10) poslanci schválili výstavbu kompostárne bioodpadov a vybudovanie zberného dvora pre separovaný zber v areáli odpadového dvora na Hlbokej ulici. Zrealizovanie týchto cieľov je v snahe mesta Malacky už od roku 2004. Dôvodom je stály nárast biologicky rozložiteľného odpadu.
Spracovávanie biologického odpadu vyplýva zo zákona samosprávam už od 1. 1. 2010. V našom meste sa spracováva odpad z verejnej zelene z plochy, ktorá predstavuje 64,5 ha. Nakoľko je ukladanie odpadu zo zelene na skládku zakázané podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (§ 18, ods. 3, písm. m), od 1.1.2006. je vybudovanie kompostárne v podstate nutnosťou.

V súlade s legislatívou
V zbernom dvore, ktorý je tiež predmetom schváleného projektu, sa budú zhromažďovať a potom odvážať vybrané druhy odpadov na ďalšie spracovanie alebo jeho vyhovujúce zneškodnenie. Zabezpečená by tak mala byť i skládka nebezpečných odpadov. Chemický odpad sa bude zbierať do EKO skladu 1 – skladovanie nebezpečných odpadov, ktorý bude vybavený špeciálnymi kontajnermi. Mesto tak zabezpečí nakladanie s odpadmi v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
V piatok 21. 10. poslanci NR SR schválili zákon, ktorý rieši otázku starých ekologických záťaží (skládky odpadov) na Slovensku. Tých je dnes až 1100 a predstavujú závažné nebezpečenstvo. Zodpovednosť za odstránenie environmentálnej záťaže podľa zákona, ktorý nadobudne platnosť na budúci rok nesie tzv. povinná osoba (pôvodca záťaže).  Teda napríklad firma, ktorá zanechala odpad bude musieť vypracovať plán odstraňovania záťaže a plniť ho.

Koľko to bude stáť
Celkové výdavky na projekt  kompostárne bioodpadov a vybudovanie zberného dvora pre separovaný zber tvoria sumu 1 373 828,23 €. Mesto Malacky participuje sumou  68 691,41 €, teda 5 % z celkového finančného objemu. No a 95 %, teda 1 305 136,82 € tvorí dotácia  zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania projektov podporovaných z Kohézneho fondu. Prevádzka kompostárne a zberného dvora bude financovaná z rozpočtu mesta Malacky, ktoré by taktiež malo zabezpečiť jeho udržateľnosť na obdobie piatich rokov.

Výhody a nevýhody
Projekt  zabráni tvorbe nelegálnych skládok a zvýši množstvo biologicky rozložiteľného odpadu. Celkovo prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov Malaciek a v neposlednom rade k podpore rozvoja regiónu. Ekologické nakladanie s odpadom bude mať s určitosťou dopad aj na výšku poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. No a výhodou zostáva, že občania a mesto budú mať možnosť získať kvalitné hnojivo do záhrad a záhonov. Horšie na tom bude iba karanténna stanica, ktorá je domovom pre psíkov a sídli práve v areáli zberného dvora na Hlbokej ulici. Bohužiaľ, si bude musieť hľadať iné priestory na fungovanie.

N. Slobodová

foto: ecoodpady.sk

Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok