14. 4. 2014
Chráňme lesy pred požiarmi

S jarným obdobím každoročne prichádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov v prírodnom prostredí.  Je spôsobené činnosťou občanov v prírode, a to používaním otvoreného ohňa, najmä pri spaľovaní haluzoviny, suchého lístia a trávy, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov či kladením ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri vypaľovaní suchej  trávy. Aj keď je vypaľovanie suchej trávy a iných porastov zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.
  
Z týchto dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarom v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

– vypaľovať suchú  trávu, porasty kríkov stromov a spaľovať organické zvyšky – odpady
– fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
– zakladať oheň v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch 
– zakladať oheň v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100,- € a v priestupkovom konaní až do výšky 331,- €.

Na kladenie ohňa v prírode je potrebné využívať priestory na to určené (napr. vybudované ohniská), v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese. Pred odchodom je potrebné oheň uhasiť (poliať vodou, zasypať zeminou a pod.).

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú

príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok