1. 7. 2022
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) až do odvolania. Každá právnická a fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar a kde hrozí jeho šírenie,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov sú povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase,
 • umiestniť potrebné množstvo protipožiarneho náradia na dostupnom mieste v závislosti od plošnej výmery lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje (lesné kolesové traktory, harvestory atď), ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou:
 • urýchlene odstraňovať drevo a ďalší horľavý odpad (okrem stojacich živých stromov) z blízkosti objektov,
 • vytvárať rozčleňovacie pásy a protipožiarne rozčleňovacie prieseky na rozdelenie plochy posti utej živelnou pohromou,
 • vyčleniť plochy bez horľavých materiálov na ukladanie zvyšok po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie.

OR HaZZ Malacky

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok