26. 2. 2014
Bývate v nájomnom byte? O nájomnú zmluvu treba po troch rokoch znovu požiadať

V mesiaci februári Mestský úrad v Malackách písomne upozornil nájomcov, ktorí majú od 1. 7. 2011 pridelené nájomné byty na Ul. Pri Maline v Malackách, že sa blíži čas, keď im uplynie doba nájmu a platnosť ich nájomných zmlúv sa dňom 30. 6. 2014 skončí. O opakované uzavretie zmluvy musia požiadať písomne.

Žiadosť pošlite do 30 dní
V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky nájomca má právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme na predmetný nájomný byt pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v nariadení. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy Mestský úrad v Malackách nájomcov takisto písomne informoval. „Nájomca, ktorý má záujem aj naďalej užívať nájomný byt, musí do 30 dní po doručení informácie písomne požiadať mesto Malacky o uzatvorenie opakovaného nájmu a k písomnej žiadosti doložiť požadované podklady,“ povedala správkyňa mestských nájomných bytov Barbora Ballová z MsÚ Malacky a upozornila, že nesplnenie tejto povinnosti sa bude považovať za neuplatnenie si práva opakovaného nájmu a nájom uplynutím doby nájmu zaniká.

Žiadateľ k písomnej žiadosti o opakovaný nájom na nájomný byt doloží nasledovné doklady:
– dotazník k doplneniu žiadosti,
– čestné vyhlásenie ( každá spoločne posudzovaná osoba),
– kópiu pracovnej zmluvy (každá spoločne posudzovaná osoba),
– potvrdenie o zamestnaní,
– kópiu občianskeho preukazu (plnoletých posudzovaných osôb),
– potvrdenie o priemernom čistom mesačnom príjme za rok 2013 (každá spoločne posudzovaná  osoba),
– živnostenský list a daňové podanie za rok 2013 (živnostníci),
– potvrdenie z úradu práce (v prípade nezamestnanosti v roku 2013),
– potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, materského príspevku, resp. výživného.

O pridelení rozhoduje komisia
Žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ulici Pri Maline, ale aj žiadosti o opakovaný nájom posudzuje komisia menovaná primátorom mesta, pôvodne zložená z deviatich členov  so skúsenosťami v oblastiach sociálnych vecí, zdravotníctva a práva pod vedením vedúceho Oddelenia ekonomiky MsÚ L. Adamoviča. Do komisie boli menovaní pracovníci úradu, poslanci MsZ a dvaja členovia zastupujúci verejnosť. Prísediacou je kontrolórka mesta Ľ. Čikošová. Komisia pre posudzovanie žiadostí na pridelenie nájomných bytov, ktorej zápisnice sú verejne prístupné na www.malacky.sk (úvodná strana, banner vpravo – Nájomné byty), teda rozhoduje o splnení či nesplnení kritérií na pridelenie bytu a odporúča primátorovi vydať súhlas na pridelenie bytu vybraným uchádzačom. Keďže počet záujemcov spĺňajúcich kritériá spravidla presahuje možnosti pridelenia bytu, komisia posudzuje a zohľadňuje sociálne pomery uchádzača, aktuálne bytové pomery, naliehavosť situácie, ale v neposlednom rade aj finančné možnosti žiadateľa a jeho schopnosť uhrádzať si záväzky vyplývajúce z nájomného vzťahu. Na zasadnutí MsZ 20. 2. 2014 primátor mesta J. Ondrejka vyzval poslancov o doplnenie komisie z radov poslancov, keďže dvaja poslanci členstva v komisii vzdali. 

Za neplnenie povinností výpoveď z nájmu
Zo 110 nájomcov nájomných bytov v lokalite Pri Maline si 101 plnilo svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej nájomnej zmluvy. Obyvatelia týchto bytov si riadne platia nájomné a za služby spojené s bývaním pravidelne a v súlade s platobným predpisom. „Jeden nájomca ani po písomných upozorneniach neuhradil viac ako tri mesiace platby a z toho dôvodu mu bola doručená výpoveď z nájmu,“ upozornil vedúci právneho oddelenia MsÚ v Malackách Erik Dóczi. Mesto Malacky písomne upozornilo všetkých neplatičov na nevyhnutnosť plniť si povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy.

Neplatiči aj na Hlbokej
Podobná situácia ako v nájomných bytoch Pri Maline je aj v bytovom dome na Hlbokej ulici 5001, kde sa nachádza 12 jednoizbových bytov. Na základe nájomných zmlúv ich užívajú sociálne slabší obyvatelia mesta Malacky. Aj v tomto prípade sú uzatvárané zmluvy na dobu určitú (v zmysle VZN č. 4/2011, ktorým sa stanovujú podmienky nájmu bytov určených na bývanie sociálne slabým obyvateľom mesta), najviac na tri roky s právom opakovaného nájmu, pokiaľ nájomca splní podmienky nájomnej zmluvy a občianskeho zákonníka. „Rovnako ako pri bytoch Pri Maline sa postupuje voči neplatičom na Hlbokej ulici, kde sa v súčasnosti realizuje výkon rozhodnutia súdu o vypratanie bytu, ďalšie podania v súčasnosti rozhoduje príslušný súd,“ uviedol Jozef Tomaník z právneho oddelenia MsÚ Malacky.

Text: Tatiana Búbelová, foto: ilustr.

 

Ďalšie
Šport
20. 5. 2024
Záhoráci s prvým víťazstvom v Ligovom pohári

Hádzanári HC Záhoráci Stupava/Malacky si vo 4. kole Ligového pohára Niké Handball extraligy…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok