2. 8. 2011
Bezpečnosť dopravy v Malackách, projekt ROSEMAN
Výskumno-vzdelávací projekt ROSEMAN je projektom cezhraničného manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, je zameraný na vzorové riešenie manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, na implantáciu prvkov upokojenia dopravy a návrhy zmien legislatívy v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy.

Bilaterálny projekt ROSEMAN rieši Katedra dopravných stavieb v Bratislave spolu s rakú-skym Kuratóriom pre cestnú bezpečnosť KfV a modelovými obcami Malacky a Kostolište. Obce Malacky a Kostolište pristúpili do konzorcia riešiteľov projektu ROSEMAN ako partneri. Mesto Malacky takto na realizáciu dopravno-bezpečnostných opatrení získa 84000 € pri 5% spolufinancovaní.

Analýza nehodovosti, na štátnych a regionálnych cestách, počas obdobia piatich rokov preukázala, že v Malackách sa na ceste I/2 kumulujú smrteľné dopravné nehody a nehody s následkami na zdraví v dvoch lokalitách (obr.1):
–    na vstupe do mesta v smere od Kútov (Brnianska ulica, okolie km 47),
–    v centre mesta na Záhoráckej ulici, kde je najvyššia intenzita vozidiel a pohybu chodcov.


Obrázok 1  Smrteľné dopravné nehody a nehody s následkami na zdraví –  Malacky, cesta I/2, r. 2003-2007


Následne vykonaná cestná bezpečnostná inšpekcia potvrdila existenciu problémov s bezpečnosťou dopravy a poskytla odporúčania pre návrh riešení. Navrhnuté dopravno – bezpečnostné opatrenia, znižujú pravdepodobnosť vzniku a intenzitu následkov dopravnej nehody práve v najproblematickejších lokalitách na ceste I/2.

Brnianska ulica
Predmetom riešenia je priestor nachádzajúci sa bezprostredne na vstupe cesty I/2 do zasta-vaného územia mesta. Navrhovaná stavba sa nachádza pred križovatkou s Mlynskou ulicou. Na začiatku mesta je cesta I/2 stále široká 11,5m so spevnenými krajnicami, odvodnením do priekop, bez chodníkov. V súčasnosti sú v riešenom území vyznačené vodorovným znače-ním jazdné pruhy šírky až 4,5m a komunikácia je v dlhom priamom úseku. Vodiči na vstupe do mesta nespomaľujú.
Podľa projektu sa vybuduje stredný deliaci ostrovček a jazdné pruhy sa zúžia na 3,25m. Ostrovček umožnil vloženie pruhu pre odbočenie vľavo z cesty I/2 do Mlynskej ul. Vytvorenie „vstupnej brány“ výraznejšie upozorní vodičov na nutnosť zmeny režimu jazdy. Návrh tohto opatrenia sa javí ako štandardný, ale vzhľadom na existujúce križovatky, vjazdy a šírkové usporiadanie bolo nutné získať od ministerstva dopravy súhlas s odlišným technickým rieše-ním voči STN.Obrázok 2   Malacky – Návrh opatrení na Brnianskej ulici


1.2  Záhorácka ulica
Prieťah cesty  I/2 Malackami prechádza mestom ako najvýznamnejšia mestská zberná ko-munikácia. Šírkové usporiadanie je rôznorodé a ťažko sa dá jednotne charakterizovať. Na-vrhovaná stavba sa nachádza na Záhoráckej ulici medzi dvomi križovatkami s Pribinovou ulicou a križovatkou na Kláštornom námestí.
V súčasnosti sú na Záhoráckej ul. v riešenom území dva klasické priechody pre chodcov vy-značené zvislým a vodorovným dopravným značením. Navrhované opatrenia sa zameriavajú na zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch formou úpravy priechodov s cieľom skrá-tenia času pobytu chodcov na vozovke a zlepšenia ich viditeľnosti vodičmi automobilov. Na-vrhované opatrenia pozostávajú z úpravy dvoch existujúcich priechodov pre chodcov – pri objekte AFK a pri soche sv. Floriána.

Priechod „AFK“: Na ľavej strane sa navrhuje v úrovni chodníka v dĺžke 17m vysunutá plo-cha šírky 2,5m (na úkor zastavovacieho pruhu) ktorá umožní bezpečnejšie čakanie chodcov pred prechádzaním cez vozovku. Zvislé dopravné značenie priechodu sa doplní zariadením na detekciou pohybu chodcov s následnou výstražnou optickou signalizáciou. (obr.3). Takto sa skráti čas priechodu chodcov cez vozovku a čakajúci chodci budú viditeľní, detektor za-chytí čakajúcich chodcov a rozbliká svetlá vo vozovke čím upozorní vodičov na chodcov aj v noci, či za zhoršenej viditeľnosti.


Obr. 3 Návrh opatrení na priechode pred „AFK“


Priechod „Florián“: Na tomto priechode sa navrhujú vysunuté plochy po obidvoch stranách komunikácie a zároveň aj stredový ochranný ostrovček. Účelom ostrovčeka je rozdeliť prie-chod na dve časti a umožniť tak bezpečnejší pohyb chodcov. Čas expozície riziku zrážky s automobilom sa skráti približne o polovicu, čakajúci chodci budú vďaka vysunutým plo-chám a strednému deliacemu ostrovčeku viditeľní vodičmi automobilov (obr.4).

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti šírka obidvoch núdzových pruhov nespĺňa požiadavky STN 73 6110, projekt navrhuje posun osi komunikácie tak, aby sa na ľavej strane vytvoril zastavovací pruh šírky podľa STN – 2,75m a na pravej zostane atypický núdzový pruh š. 0,75 – 1,0m. V celom riešenom úseku sa obnoví vodorovné dopravné značenie a zvýrazní sa trvalými dopravnými gombíkmi. Obidva priechody sa vybavia hmatateľnou dlažbou v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a vyhlášky č. 9/2009 Z.z.


Obrázok 4   Návrh opatrení na priechode „Florián“Cieľom navrhovaných dopravno-bezpečnostných opatrení je dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na prieťahu cesty I/2 mestom Malacky. Ich realizácia sa očakáva už v blízkej dobe (august – september). Vo verejnom obstarávaní mesto vysúťažilo nižšiu ako rozpočtovanú cenu. Vďaka dobrej spolupráci STU – Katedry dopravných stavieb a zamestnancov MsÚ v Malackách budú ušetrené prostriedky použité na rozmiestnenie ôs-mich meračov rýchlosti (Obrázok 4). Rozmiestnenie meračov rýchlosti nebude realizované súčasne s budovaním hore uvedených opatrení, avšak merače rýchlosti by mali byť inštalo-vané do konca roka 2011. Merače rýchlosti budú vybavené štatistickými modulmi, ktoré bu-dú poskytovať cenné dopravnoinžinierske dáta, ktoré bude možné ďalej využiť vo výskume ale i praxi.
 


Obrázok 5   Malacky – rozmiestnenie meračov rýchlosti


Po realizácii navrhovaných opatrení sa očakáva zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie súčasnej dopravnej situácie. Úspešnosť a efektívnosť väčšiny opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky závisí aj od ich akceptácie verejnosťou. Realizácia projektu ROSEMAN a propagácia jeho výsledkov slúži na zvyšovanie povedomia o bezpečnosti cestnej premávky nielen v odbornej verejnosti, štátnej správe a samospráve, ale aj v laickej verejnosti. Na už zrealizované opatrenia, ktoré boli rovnako financované z projektu ROSEMAN sa môžete už teraz pozrieť cestou do Kostolišťa. Ako vidieť, spolupráca miest s vysokými školami a vý-skumnými inštitúciami je jednou z ciest ako získať v regióne BSK financie na riešenie niekto-rých problémov a ďalší rozvoj miest.

Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Projektový asistent
STU – SvF – Katedra dopravných stavieb

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok