19. 3. 2013
Ako to vyzerá s projektmi a ich realizáciou?

Mesto Malacky je dlhodobo kladne hodnotené za kvalitné vypracúvanie svojich projektov a vysoké percento úspešnosti pri získavaní fondov na ich realizovanie. V posledných rokoch bol síce Bratislavský kraj znevýhodnený pri získavaní eurofodnov, boli nám však k dispozícii aspoň zdroje z Operačného programu Bratislavský kraj (prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

Prehľad všetkých projektov, na príprave a realizácii ktorých mesto v súčasnosti pracuje: 

PALTOUR
Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce
Celkové náklady: 588 266, 62 eur, spolufinacovanie mesta 29 413, 33 eur.
Projekt je ukončený. V rámci tohto projektu boli zrekonštruované priestory v Malackom kaštieli. Dnes sú prístupné verejnosti a pravidelne sa tam konajú výstavy.

ROSEMAN –  Cezhraničný manažment bezpečnosti cestnej dopravy
Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce
Celkové náklady: 86 015 eur, spolufinacovanie mesta 4 300,75 eur.
Projekt je ukončený. V rámci projektu boli zrealizované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy na tých úsekoch v meste, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové či nebezpečné. Vznikol tak napríklad deliaci ostrovček a pruh pre odbočenie na Brnianskej ulici či deliaci ostrovček a nové priechody pre chodcov na Záhoráckej ulici. Boli osadené aj nové dopravné značky a radary merajúce rýchlosť.

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy
Zdroj financovania: Operačný program Bratislavský kraj
Celkové náklady: 1 052 959,30 eur, spolufinacovanie mesta 52 647,96 eur.
Projekt bol podaný v máji 2012, v marci 2013 schválený, v súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie.

ISRMO OPBK – Rozvoj mestskej oblasti Juh – Malacky
Zdroj financovania: Operačný program Bratislavský kraj
Celkové náklady: 1 742 999,99 eur, spolufinacovanie mesta 87 150 eur.
Projekt bol podaný v septembri 2012. Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väzby od vyhlasovateľa výzvy. Cieľom projektu je revitalizovať verejné priestranstvá a obnoviť budovu a okolie materskej školy na Juhu.

Rekonštrukcia sociálneho bývania na Hlbokej ulici
Zdroj financovania: Úrad vlády SR
Celkové náklady: 25 323,77 eur, spolufinacovanie mesta 1 398 eur.
Projekt  bol podaný v máji 2012. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity však medzičasom prešiel z Úradu vlády SR pod Ministerstvo vnútra SR. Z tohto dôvodu budeme musieť opätovné podávať novu žiadosť. Cieľom projektu je rekonštrukcia bytov pre skupiny obyvateľov ohrozené sociálnym vylúčením.

Naučme sa separovať (nákup nádob na separovanie do škôl)
Zdroj financovania: Enviromentálny fond
Celkové náklady: 6 616,81 eur, spolufinacovanie mesta 330,85 eur.
Projekt bol podaný v októbri 2012. Zatiaľ bez spätnej väzby od vyhlasovateľa výzvy. Cieľom projektu je vybudovať a upevniť v žiakoch základných škôl a materskej školy návyk na triedenie odpadu. Zámerom projektu je naučiť deti hravým spôsobom správne rozlišovať jednotlivé komodity separovaného zberu, aby boli neskôr zodpovednejšie k sebe i k životnému prostrediu.

Eliminácia sociálne patologických javov v komunite ohrozenej sociálnym vylúčením na ul. Skuteckého 1650/16
Zdroj financovania: Rada vlády SR
Celkové náklady: 66 000 eur, spolufinacovanie mesta 13 500 eur.
Projekt bol podaný v januári 2013. Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väzby od vyhlasovateľa výzvy. Základnou myšlienkou projektu je prostredníctvom čiastkovej rekonštrukcie bytového domu na ul. Skuteckého 1650/16 vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre život
obyvateľov.

I. a II. fáza komplexnej obnovy Malackého kaštieľa – detailné rozpracovanie projektovej dokumentácie
Zdroj financovania: Ministerstvo kultúry SR
Celkové náklady: 29 990 eur, spoulufinancovanie 1 499,50 eur.
Projekt bol podaný v januári 2013. Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väzby od vyhlasovateľa výzvy. Cieľom je dopracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia projektu záchrany, rekonštrukcie a adaptácie kaštieľa pre polyfunkčný komplex.

INREN
Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce
Celkové náklady: 112 221,02 eur, spoulufinancovanie 5 611, 05 eur.
Projektové aktivity sú ukončené. Program cezhraničnej spolupráce INREN je bilaterálnym rakúsko-slovenským projektom. Ide o inteligentné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu boli na streche ŠH Malina namontované slnečné kolektory. Prostredníctvom solárnej energie je ohrievaná teplá úžitková voda, vykurovacie telesá a voda v bazénoch. 

Záhorie, Malacky – odkanalizovanie
Viac o projekte sa dočítate v samostatnom článku.

Existujúca hala spracovania druhotných surovín – modernizácia technológie spracovania druhotných surovín
Zdroj financovania: Operačný program životné prostredie
Celkové náklady 1 918 263,29 eur, spoulufinancovanie 95 913,16 eur.
Tento projekt skomplikoval požiar. 27. augusta 2012 vo večerných hodinách došlo k požiaru na technologickom zariadení, ktoré triedi odpad. V súčasnej dobe čaká mesto informáciu od poisťovne o výške poistného plnenia a následne sa začnú robiť kroky k urýchlenému obnoveniu prevádzky technologickej linky.

Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách – Terminál integrovanej dopravy
Zdroj financovania: Operačný program Bratislavský kraj
Celkové náklady: 902 740,52 eur, spoulufinancovanie: 45 014,89 eur.
Projekt bol podaný v máji 2012. Zatiaľ oficiálne nie je schválený, je na hodnotení.
Cieľom projektu je zvýšenie počtu prepravovaných osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy – vybudovanie prestupných terminálov, revitalizácia priestranstiev autobusovej a železničnej stanice, vybudovanie nových autobusových nástupíšť a výstupíšť.

Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája
Zdroj financovania: Operačný program Bratislavský kraj
Celkové náklady: 479 414,39 eur, spoulufinancovanie: 23 970,72 eur.
Projekt bol podaný v máji 2012. Zatiaľ oficiálne nie je schválený, je na hodnotení.
Cieľom projektu je revitalizácia celej oblasti, čím sa vytvorí nové estetické a bezpečné miesto pre občanov nielen nášho mesta, ale aj pre návštevníkov a turistov. Verejná zeleň bude zachovaná a doplnená ďalšou zeleňou a zatrávnenými plochami. Vytvorí sa priestor oddychových zón, relaxu a športového vyžitia.

Výstavba skateparku v Malackách
Zdroj financovania: mestský rozpočet
V súčasnosti sa čaká na posledné stanovisko ŽSR k vydaniu územného rozhodnutia. Následne bude zahájené stavebné konanie a vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa.

——————————

Kompletný prehľad všetkých starších projektov, úspešných aj neúspešných, nájdete na www.malacky.sk v sekcii MESTO v banneri Projekty z fondov EÚ

 

 

 

 

 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok