19. 3. 2013
Ako to vyzerá s projektmi a ich realizáciou?

Mesto Malacky je dlhodobo kladne hodnotené za kvalitné vypracúvanie svojich projektov a vysoké percento úspešnosti pri získavaní fondov na ich realizovanie. V posledných rokoch bol síce Bratislavský kraj znevýhodnený pri získavaní eurofodnov, boli nám však k dispozícii aspoň zdroje z Operačného programu Bratislavský kraj (prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

Prehľad všetkých projektov, na príprave a realizácii ktorých mesto v súčasnosti pracuje: 

PALTOUR
Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce
Celkové náklady: 588 266, 62 eur, spolufinacovanie mesta 29 413, 33 eur.
Projekt je ukončený. V rámci tohto projektu boli zrekonštruované priestory v Malackom kaštieli. Dnes sú prístupné verejnosti a pravidelne sa tam konajú výstavy.

ROSEMAN –  Cezhraničný manažment bezpečnosti cestnej dopravy
Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce
Celkové náklady: 86 015 eur, spolufinacovanie mesta 4 300,75 eur.
Projekt je ukončený. V rámci projektu boli zrealizované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy na tých úsekoch v meste, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové či nebezpečné. Vznikol tak napríklad deliaci ostrovček a pruh pre odbočenie na Brnianskej ulici či deliaci ostrovček a nové priechody pre chodcov na Záhoráckej ulici. Boli osadené aj nové dopravné značky a radary merajúce rýchlosť.

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy
Zdroj financovania: Operačný program Bratislavský kraj
Celkové náklady: 1 052 959,30 eur, spolufinacovanie mesta 52 647,96 eur.
Projekt bol podaný v máji 2012, v marci 2013 schválený, v súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie.

ISRMO OPBK – Rozvoj mestskej oblasti Juh – Malacky
Zdroj financovania: Operačný program Bratislavský kraj
Celkové náklady: 1 742 999,99 eur, spolufinacovanie mesta 87 150 eur.
Projekt bol podaný v septembri 2012. Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väzby od vyhlasovateľa výzvy. Cieľom projektu je revitalizovať verejné priestranstvá a obnoviť budovu a okolie materskej školy na Juhu.

Rekonštrukcia sociálneho bývania na Hlbokej ulici
Zdroj financovania: Úrad vlády SR
Celkové náklady: 25 323,77 eur, spolufinacovanie mesta 1 398 eur.
Projekt  bol podaný v máji 2012. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity však medzičasom prešiel z Úradu vlády SR pod Ministerstvo vnútra SR. Z tohto dôvodu budeme musieť opätovné podávať novu žiadosť. Cieľom projektu je rekonštrukcia bytov pre skupiny obyvateľov ohrozené sociálnym vylúčením.

Naučme sa separovať (nákup nádob na separovanie do škôl)
Zdroj financovania: Enviromentálny fond
Celkové náklady: 6 616,81 eur, spolufinacovanie mesta 330,85 eur.
Projekt bol podaný v októbri 2012. Zatiaľ bez spätnej väzby od vyhlasovateľa výzvy. Cieľom projektu je vybudovať a upevniť v žiakoch základných škôl a materskej školy návyk na triedenie odpadu. Zámerom projektu je naučiť deti hravým spôsobom správne rozlišovať jednotlivé komodity separovaného zberu, aby boli neskôr zodpovednejšie k sebe i k životnému prostrediu.

Eliminácia sociálne patologických javov v komunite ohrozenej sociálnym vylúčením na ul. Skuteckého 1650/16
Zdroj financovania: Rada vlády SR
Celkové náklady: 66 000 eur, spolufinacovanie mesta 13 500 eur.
Projekt bol podaný v januári 2013. Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väzby od vyhlasovateľa výzvy. Základnou myšlienkou projektu je prostredníctvom čiastkovej rekonštrukcie bytového domu na ul. Skuteckého 1650/16 vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre život
obyvateľov.

I. a II. fáza komplexnej obnovy Malackého kaštieľa – detailné rozpracovanie projektovej dokumentácie
Zdroj financovania: Ministerstvo kultúry SR
Celkové náklady: 29 990 eur, spoulufinancovanie 1 499,50 eur.
Projekt bol podaný v januári 2013. Zatiaľ bez oficiálnej spätnej väzby od vyhlasovateľa výzvy. Cieľom je dopracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia projektu záchrany, rekonštrukcie a adaptácie kaštieľa pre polyfunkčný komplex.

INREN
Zdroj financovania: Program cezhraničnej spolupráce
Celkové náklady: 112 221,02 eur, spoulufinancovanie 5 611, 05 eur.
Projektové aktivity sú ukončené. Program cezhraničnej spolupráce INREN je bilaterálnym rakúsko-slovenským projektom. Ide o inteligentné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu boli na streche ŠH Malina namontované slnečné kolektory. Prostredníctvom solárnej energie je ohrievaná teplá úžitková voda, vykurovacie telesá a voda v bazénoch. 

Záhorie, Malacky – odkanalizovanie
Viac o projekte sa dočítate v samostatnom článku.

Existujúca hala spracovania druhotných surovín – modernizácia technológie spracovania druhotných surovín
Zdroj financovania: Operačný program životné prostredie
Celkové náklady 1 918 263,29 eur, spoulufinancovanie 95 913,16 eur.
Tento projekt skomplikoval požiar. 27. augusta 2012 vo večerných hodinách došlo k požiaru na technologickom zariadení, ktoré triedi odpad. V súčasnej dobe čaká mesto informáciu od poisťovne o výške poistného plnenia a následne sa začnú robiť kroky k urýchlenému obnoveniu prevádzky technologickej linky.

Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách – Terminál integrovanej dopravy
Zdroj financovania: Operačný program Bratislavský kraj
Celkové náklady: 902 740,52 eur, spoulufinancovanie: 45 014,89 eur.
Projekt bol podaný v máji 2012. Zatiaľ oficiálne nie je schválený, je na hodnotení.
Cieľom projektu je zvýšenie počtu prepravovaných osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy – vybudovanie prestupných terminálov, revitalizácia priestranstiev autobusovej a železničnej stanice, vybudovanie nových autobusových nástupíšť a výstupíšť.

Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája
Zdroj financovania: Operačný program Bratislavský kraj
Celkové náklady: 479 414,39 eur, spoulufinancovanie: 23 970,72 eur.
Projekt bol podaný v máji 2012. Zatiaľ oficiálne nie je schválený, je na hodnotení.
Cieľom projektu je revitalizácia celej oblasti, čím sa vytvorí nové estetické a bezpečné miesto pre občanov nielen nášho mesta, ale aj pre návštevníkov a turistov. Verejná zeleň bude zachovaná a doplnená ďalšou zeleňou a zatrávnenými plochami. Vytvorí sa priestor oddychových zón, relaxu a športového vyžitia.

Výstavba skateparku v Malackách
Zdroj financovania: mestský rozpočet
V súčasnosti sa čaká na posledné stanovisko ŽSR k vydaniu územného rozhodnutia. Následne bude zahájené stavebné konanie a vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa.

——————————

Kompletný prehľad všetkých starších projektov, úspešných aj neúspešných, nájdete na www.malacky.sk v sekcii MESTO v banneri Projekty z fondov EÚ

 

 

 

 

 

Ďalšie
Šport
Spoločnosť
7. 6. 2023
Oceníme najlepších športovcov minulého roka

V piatok 9. júna o 18. hodine sa v kine uskutoční slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov…

Zobraziť celý článok
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok