30. 3. 2020
Ako sa zaevidovať na úrade práce v Malackách

Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie  na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19

V období mimoriadnej situácie na Slovensku  si občan, ktorý ukončil pracovný pomer na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práceneschopný (riadne lekárom vypísaný),  môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ) na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo mailom. Osobný kontakt občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možný iba v nevyhnutných prípadoch.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je dočasne práceneschopný (DPN).

V prípade, že občan si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je DPN, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14   písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje, že je/nie je práceneschopný.

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, po skončení DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení DPN, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, prípadne DPN. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania alebo DPN neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.

Postup pri podaní žiadosti:

•    stiahnuť tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

•    vyplniť žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

•     Poučenie o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ

•    po otvorení hlavnej stránky www.upsvr.gov.sk si občan na mapke vyberie príslušný región a po jeho „rozkliknutí“ nájde v ľavej modrej časti položku Oddelenie služieb pre občana „Kontakty“ –  tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana a jeho emailovú adresu. Dá sa využiť aj tento priamy link:
https://www.upsvr.gov.sk/ma/oddelenie-sluzieb-pre-obcana-1/kontakty-oso.html?page_id=531581
 
•    ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska
 
•    občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu), iné rozhodné skutočnosti (rozhodnutie o dôchodku invalidnom, vdovskom, vdoveckom) a kópiu občianskeho preukazu
 
•    za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom. Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti

•    zamestnanec  oddelenia služieb pre občana skontroluje doručenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo mailom
 
•    v súvislosti so zvýšeným množstvom mailovej komunikácie na úradoch práce môže nastať situácia, že váš mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme, že maximálna veľkosť mailu spolu s prílohami je 10 MB. Ak dostanete mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte, prosím, úrad telefonicky

•    ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi emailom.
 
Všetky informácie k službám zamestnanosti (vrátane kontaktov) a k sociálnej oblasti počas krízového režimu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sú zverejnené na https://www.upsvr.gov.sk/archiv-medialnych-sprav.html?page_id=278.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky – dôležité kontakty:
•    mail: ma@upsvr.gov.sk
•    informátor – telefonická linka: 034/24 44 999

ÚPSVR Malacky

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok