30. 3. 2020
Ako sa zaevidovať na úrade práce v Malackách

Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie  na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19

V období mimoriadnej situácie na Slovensku  si občan, ktorý ukončil pracovný pomer na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práceneschopný (riadne lekárom vypísaný),  môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ) na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo mailom. Osobný kontakt občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možný iba v nevyhnutných prípadoch.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je dočasne práceneschopný (DPN).

V prípade, že občan si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je DPN, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14   písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje, že je/nie je práceneschopný.

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, po skončení DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení DPN, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, prípadne DPN. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania alebo DPN neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.

Postup pri podaní žiadosti:

•    stiahnuť tlačivo žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

•    vyplniť žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

•     Poučenie o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ

•    po otvorení hlavnej stránky www.upsvr.gov.sk si občan na mapke vyberie príslušný región a po jeho „rozkliknutí“ nájde v ľavej modrej časti položku Oddelenie služieb pre občana „Kontakty“ –  tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana a jeho emailovú adresu. Dá sa využiť aj tento priamy link:
https://www.upsvr.gov.sk/ma/oddelenie-sluzieb-pre-obcana-1/kontakty-oso.html?page_id=531581
 
•    ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska
 
•    občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu), iné rozhodné skutočnosti (rozhodnutie o dôchodku invalidnom, vdovskom, vdoveckom) a kópiu občianskeho preukazu
 
•    za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom. Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti

•    zamestnanec  oddelenia služieb pre občana skontroluje doručenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo mailom
 
•    v súvislosti so zvýšeným množstvom mailovej komunikácie na úradoch práce môže nastať situácia, že váš mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme, že maximálna veľkosť mailu spolu s prílohami je 10 MB. Ak dostanete mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte, prosím, úrad telefonicky

•    ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi emailom.
 
Všetky informácie k službám zamestnanosti (vrátane kontaktov) a k sociálnej oblasti počas krízového režimu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sú zverejnené na https://www.upsvr.gov.sk/archiv-medialnych-sprav.html?page_id=278.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky – dôležité kontakty:
•    mail: ma@upsvr.gov.sk
•    informátor – telefonická linka: 034/24 44 999

ÚPSVR Malacky

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok