4. 3. 2013
Aké zmeny vyplývajú z posledného zasadnutia MsZ?

Psičkári – viete čo môžete a čo nesmiete?

Proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v meste bol podaný protest prokurátora z dôvodu nezákonnosti niektorých jeho častí. Nariadenie bolo preto prepracované tak, aby bolo v súlade s platnými predpismi.

V nariadení boli upravené podmienky evidencie psov, voľného pohybu a obmedzenie vstupu so psom. Zákaz vstupu so psom bol upravený len na konkrétne verejné priestranstvá alebo na všeobecné prístupné priestory, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta (detské ihriská a pieskoviská, areály školských a predškolských zariadení, mestské cintoríny, mestské kúpalisko, atď.) 

Z nariadenia boli vypustené duplicitné ustanovenia so zákonom a ustanovenia týkajúce sa prevádzky karanténnej stanice a odchytu psov, ktoré sú upravené v Prevádzkovom poriadku karanténnej stanice.

 

Čistota mesta s novými pravidlami

Pôvodné VZN mesta Malacky č. 6/2007 o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev na území mesta Malacky bolo napadnuté prokurátorom. Niektoré jeho ustanovenia neboli totiž v súlade so zákonom, resp. boli nad jeho rámec. Norma bola preto prepracovaná. Poslanci MsZ ju schválili na zasadnutí 21. februára.

Nové VZN vychádza z pôvodného, avšak bolo upravené tak, aby bolo v súlade s platnými
právnymi predpismi a s protestom prokurátora. Bola upravená napr. definícia verejného
priestranstva, podľa ktorej sa za verejné priestranstvo považujú len pozemky vo vlastníctve mesta.

Z VZN boli vypustené ustanovenia, v ktorých mali subjekty priľahlé ku komunikáciám
povinnosť starať sa o čistotu a poriadok na komunikáciách (chodníkoch). Za čistotu a poriadok na chodníkoch zodpovedá mesto – okrem zimnej údržby, ktorá sa riadi zákonom o pozemných komunikáciách.

VZN určuje, čo je na verejných priestranstvách zakázané a ako postupovať, keď chcete využiť verejné priestranstvo na zorganizovanie nejakého podujatia.


Vyberáme:
V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta je na verejných priestranstvách zakázané:
a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety (papier, obaly, krabice, fľaše, ohorky z cigariet, plechovky, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to
určené,
b) vysypávať a rozsypávať smeti a prepravovaný materiál,
c) skladovať smeti a odpadky a spaľovať ich,
d) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
e) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo exkrementmi,
f) vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky, odkvitnuté časti kvetov a listy z okien
a balkónov a iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
g) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja,
h) vylievať znečistené úžitkové vody do uličných kanalizačných otvorov a na chodníky
i) vyberať odpadky zo smetných nádob,
j) zakladať oheň v mestských parkoch a na ostatných verejných priestranstvách,

Dodržiavanie týchto pravidiel kontroluje mestská polícia.

 

Vzniká zoznam pamätihodností

Poslanci MsZ schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky o evidencii pamätihodností mesta Malacky. Ochranu kultúrnych pamiatok zabezpečuje mesto podľa zákona o obecnom zriadení. Doposiaľ však Malackám chýbala záväzná právna úprava,
ktorou by sa mesto riadilo. Návrh VZN spracoval poslanec MsZ Milan Ondrovič.

Cieľom tohto VZN je vytvoriť zoznam pamätihodností mesta v záujme ich ochrany, zachovania a zlepšenia ich stavu pre budúce generácie. Norma upravuje spôsob identifikácie pamätihodností, spôsob ich výskumu, ochrany, reštaurovania, využívania a prezentácie. V súlade s VZN vznikne odborná komisia a v rozpočte mesta budú vyčlenené zdroje na ochranu pamätihodností.

Do evidencie pamätihodností mesta možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.

Mesto Malacky sa týmto snaží vytvoriť podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na svojom území. V súlade s týmto mesto podporuje
aj iniciatívy občanov zamerané na spomínané činnosti.

 

Kompletné Všeobecne záväzné nariadenia nájdete na našej stránke.

http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=140


 

-mija-

 

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok