4. 3. 2013
Aké zmeny vyplývajú z posledného zasadnutia MsZ?

Psičkári – viete čo môžete a čo nesmiete?

Proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v meste bol podaný protest prokurátora z dôvodu nezákonnosti niektorých jeho častí. Nariadenie bolo preto prepracované tak, aby bolo v súlade s platnými predpismi.

V nariadení boli upravené podmienky evidencie psov, voľného pohybu a obmedzenie vstupu so psom. Zákaz vstupu so psom bol upravený len na konkrétne verejné priestranstvá alebo na všeobecné prístupné priestory, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta (detské ihriská a pieskoviská, areály školských a predškolských zariadení, mestské cintoríny, mestské kúpalisko, atď.) 

Z nariadenia boli vypustené duplicitné ustanovenia so zákonom a ustanovenia týkajúce sa prevádzky karanténnej stanice a odchytu psov, ktoré sú upravené v Prevádzkovom poriadku karanténnej stanice.

 

Čistota mesta s novými pravidlami

Pôvodné VZN mesta Malacky č. 6/2007 o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev na území mesta Malacky bolo napadnuté prokurátorom. Niektoré jeho ustanovenia neboli totiž v súlade so zákonom, resp. boli nad jeho rámec. Norma bola preto prepracovaná. Poslanci MsZ ju schválili na zasadnutí 21. februára.

Nové VZN vychádza z pôvodného, avšak bolo upravené tak, aby bolo v súlade s platnými
právnymi predpismi a s protestom prokurátora. Bola upravená napr. definícia verejného
priestranstva, podľa ktorej sa za verejné priestranstvo považujú len pozemky vo vlastníctve mesta.

Z VZN boli vypustené ustanovenia, v ktorých mali subjekty priľahlé ku komunikáciám
povinnosť starať sa o čistotu a poriadok na komunikáciách (chodníkoch). Za čistotu a poriadok na chodníkoch zodpovedá mesto – okrem zimnej údržby, ktorá sa riadi zákonom o pozemných komunikáciách.

VZN určuje, čo je na verejných priestranstvách zakázané a ako postupovať, keď chcete využiť verejné priestranstvo na zorganizovanie nejakého podujatia.


Vyberáme:
V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta je na verejných priestranstvách zakázané:
a) odkladať a odhadzovať rôzne predmety (papier, obaly, krabice, fľaše, ohorky z cigariet, plechovky, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné nepotrebné veci) na miesta, ktoré nie sú na to
určené,
b) vysypávať a rozsypávať smeti a prepravovaný materiál,
c) skladovať smeti a odpadky a spaľovať ich,
d) skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
e) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo exkrementmi,
f) vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky, odkvitnuté časti kvetov a listy z okien
a balkónov a iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
g) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja,
h) vylievať znečistené úžitkové vody do uličných kanalizačných otvorov a na chodníky
i) vyberať odpadky zo smetných nádob,
j) zakladať oheň v mestských parkoch a na ostatných verejných priestranstvách,

Dodržiavanie týchto pravidiel kontroluje mestská polícia.

 

Vzniká zoznam pamätihodností

Poslanci MsZ schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky o evidencii pamätihodností mesta Malacky. Ochranu kultúrnych pamiatok zabezpečuje mesto podľa zákona o obecnom zriadení. Doposiaľ však Malackám chýbala záväzná právna úprava,
ktorou by sa mesto riadilo. Návrh VZN spracoval poslanec MsZ Milan Ondrovič.

Cieľom tohto VZN je vytvoriť zoznam pamätihodností mesta v záujme ich ochrany, zachovania a zlepšenia ich stavu pre budúce generácie. Norma upravuje spôsob identifikácie pamätihodností, spôsob ich výskumu, ochrany, reštaurovania, využívania a prezentácie. V súlade s VZN vznikne odborná komisia a v rozpočte mesta budú vyčlenené zdroje na ochranu pamätihodností.

Do evidencie pamätihodností mesta možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.

Mesto Malacky sa týmto snaží vytvoriť podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na svojom území. V súlade s týmto mesto podporuje
aj iniciatívy občanov zamerané na spomínané činnosti.

 

Kompletné Všeobecne záväzné nariadenia nájdete na našej stránke.

http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=140


 

-mija-

 

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok