12. 12. 2012
Aké sú výsledky terénnej sociálnej práce na Družstevnej?

V mesiacoch  august – november 2012 sa na Družstevnej ulici realizoval projekt “Terénna sociálna práca ako nástroj na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice”. Uskutočnil sa vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 000€ a na základe zmluvy o poskytovaní sociálno-poradenských služieb.

Cieľom projektu bolo zamerať sa na riešenie  problémov zamestnanosti, záškoláctva, nízkej úrovne vzdelávania a nedostatočného právneho vedomia, a tiež  prevenciu sociálno-patologických javov a rizikového správania.

Vyškolení pracovníci  poskytovali obyvateľom Družstevnej ulice č. 25 základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečovali potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhli vhodnú formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov na riešenie jeho sociálneho problé¬mu. Poskytovali tiež individuálne a skupinové konzultácie a odporučili klientov príslušným odborníkom a inštitúciám, na vyžiadanie tam klienta aj sprevádzali a konali v jeho záujme. Sociálni pracovníci sprostredkúvali informácie a spoluprácu klienta napríklad s mestským úradom, primátorom, základnými školami, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotnými zariadeniami a pod.

Ďalšou ich činnosťou boli motivačné rozhovory s klientmi. Napríklad deti a mládež boli motivované rozhovormi, zaujímavými školskými aktivitami a poukazovaním na výhody chodenia do školy. Pôsobením terénneho pracovníka sa podarilo odstrániť výskyt neospravedlnených hodín v školskej dochádzke u školopovinných detí. Sociálni pracovníci ďalej viedli spisovú dokumentáciu klientov, ale aj mapovanie lokality – zbieranie demografických údajov, analyzovanie potreby lokality, určovanie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte.

Cieľom tejto intenzívnej komunikácie a práce s klientmi bolo zapojiť ich do aktívneho riešenia svojej sociálnej situácie.  Na konci projektu sa podarilo získať písomné prehlásenie o spolupráci a aktívnej účasti zapojenia sa do pracovného procesu.

Počas projektu sa podarilo:
–   eliminovať problém záškoláctva (deti dodržiavajú školskú dochádzku),
–   zvýšiť úroveň právneho vedomia dospelých prostredníctvom sociálnej asistencie,
–   zmierniť problém zamestnanosti (počas projektu sa klienti zapájali do brigádnickej činnosti),
–   skvalitniť domáce prostredie (udržiavaním si poriadku okolo seba),
–   zmierniť výskyt sociálno-patologických javov a  rizikového správania (zníženie rušenia nočného pokoja).

– MsÚ Malacky, archívna fotografia –

 

Ďalšie
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
7. 6. 2023
Deň detskej radosti plný zábavy. Ťahákom bol Miro Jaroš

Detský smiech, radosť vočiach aj vtvárach, pohladenie duše vďaka vystúpeniam talentovaných umelcov…

Zobraziť celý článok