6. 2. 2009
Aby boli zmluvy záväznejšie

Na 5. február zvolal primátor Jozef Ondrejka prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto roku. V jeho úvode poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Predložil ho vedúci oddelenia životného prostredia MsÚ František Klíma. V meste je evidovaných 1264 psov, z nich 248 žije so svojimi majiteľmi v bytoch. Po tom, čo na jeseň poslanci zamietli návrh na zriadenie výbehov pre voľný pohyb psov v šiestich vytipovaných lokalitách, vytvorili novoprijatým VZN podmienky na ich vznik. Voľný pohyb psov bude povolený na vyhradených miestach s viditeľným označením tabuľkou v parčíkoch na Břeclavskej a Legionárskej ulici a na ploche za školou na Štúrovej ulici.

Vzhľadom na množstvo pripomienok z rokovania komisií a Mestskej rady bol z programu MsZ stiahnutý návrh Rokovacieho poriadku MsZ a jeho orgánov. Predkladateľ Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ, ho opätovne predloží na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Poslanecký zbor schválil dodatok k odmeňovaciemu poriadku zamestnancov mesta a volených zástupcov. Ten prináša rozšírenie foriem platu o osobný plat, platovú kompenzáciu a príplatok za prácu v krízovej oblasti. Využitie inštitútu osobného platu podľa D. Vavrinca umožní samospráve skvalitniť profesijné obsadenie na MsÚ.

Najväčšiu diskusiu na zasadnutí vyvolala správa o vykonanej následnej finančnej kontrole, s ktorou vystúpila hlavná kontrolórka mesta Ľubica Čikošová. V kontrole sa zamerala na posúdenie plnenia zmluvných záväzkov zo strany kupujúceho nehnuteľnosti. Ide o radovú zástavbu na uliciach J. Kostku a Hviezdoslavova. Kontrola skonštatovala nenaplnenie zámeru prevodu, ktorú prezentoval víťaz verejnej súťaže z roku 2005. Rovnako sa po odpredaji lesného pozemku v lokalite Vampíl nenaplnil podnikateľský zámer jeho využitia na agroturistiku. Zmluvy o odpredaji týchto nehnuteľností boli uzatvorené ešte pred prijatím VZN 3/2006 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta, ktoré upravuje spôsob a podmienky zmluvného prevodu. O uznesení k tomuto bodu programu sa hlasovalo až trikrát. Poslanci napokon uložili MsÚ pri majetkových prevodoch formulovať uznesenia tak, aby obsahovali účel prevodu a záväzné podmienky výberového konania. Úlohou pre Mestský úrad bude aj vyvinutie maximálneho úsilia, aby bol pôvodný zámer na ulici J. Kostku zrealizovaný.

V ďalšom priebehu rokovania si poslanecký zbor vypočul správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra i správu o vybavovaní sťažností a petícií za predchádzajúci rok. Mesto vlani zaevidovalo 49 sťažností (o 12 menej ako v roku 2007) a 4 petície. Z celkového počtu prešetrených sťažností bolo 24 vyhodnotených ako neopodstatnených a 22 ako opodstatnených. Prešetrenie zostávajúcich sťažností bude hlavný kontrolór realizovať v tomto roku. V závere rokovania poslanci schválili nový cenník úhrad za monitorovanie objektov na pulte centrálnej ochrany Mestskej polície. Najbližšie sa zastupiteľstvo stretne vo štvrtok 12. februára na mimoriadnom zasadnutí.

Ivana Potočňáková
Foto: S. Osuský

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok