6. 2. 2009
Aby boli zmluvy záväznejšie

Na 5. február zvolal primátor Jozef Ondrejka prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto roku. V jeho úvode poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Predložil ho vedúci oddelenia životného prostredia MsÚ František Klíma. V meste je evidovaných 1264 psov, z nich 248 žije so svojimi majiteľmi v bytoch. Po tom, čo na jeseň poslanci zamietli návrh na zriadenie výbehov pre voľný pohyb psov v šiestich vytipovaných lokalitách, vytvorili novoprijatým VZN podmienky na ich vznik. Voľný pohyb psov bude povolený na vyhradených miestach s viditeľným označením tabuľkou v parčíkoch na Břeclavskej a Legionárskej ulici a na ploche za školou na Štúrovej ulici.

Vzhľadom na množstvo pripomienok z rokovania komisií a Mestskej rady bol z programu MsZ stiahnutý návrh Rokovacieho poriadku MsZ a jeho orgánov. Predkladateľ Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ, ho opätovne predloží na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Poslanecký zbor schválil dodatok k odmeňovaciemu poriadku zamestnancov mesta a volených zástupcov. Ten prináša rozšírenie foriem platu o osobný plat, platovú kompenzáciu a príplatok za prácu v krízovej oblasti. Využitie inštitútu osobného platu podľa D. Vavrinca umožní samospráve skvalitniť profesijné obsadenie na MsÚ.

Najväčšiu diskusiu na zasadnutí vyvolala správa o vykonanej následnej finančnej kontrole, s ktorou vystúpila hlavná kontrolórka mesta Ľubica Čikošová. V kontrole sa zamerala na posúdenie plnenia zmluvných záväzkov zo strany kupujúceho nehnuteľnosti. Ide o radovú zástavbu na uliciach J. Kostku a Hviezdoslavova. Kontrola skonštatovala nenaplnenie zámeru prevodu, ktorú prezentoval víťaz verejnej súťaže z roku 2005. Rovnako sa po odpredaji lesného pozemku v lokalite Vampíl nenaplnil podnikateľský zámer jeho využitia na agroturistiku. Zmluvy o odpredaji týchto nehnuteľností boli uzatvorené ešte pred prijatím VZN 3/2006 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta, ktoré upravuje spôsob a podmienky zmluvného prevodu. O uznesení k tomuto bodu programu sa hlasovalo až trikrát. Poslanci napokon uložili MsÚ pri majetkových prevodoch formulovať uznesenia tak, aby obsahovali účel prevodu a záväzné podmienky výberového konania. Úlohou pre Mestský úrad bude aj vyvinutie maximálneho úsilia, aby bol pôvodný zámer na ulici J. Kostku zrealizovaný.

V ďalšom priebehu rokovania si poslanecký zbor vypočul správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra i správu o vybavovaní sťažností a petícií za predchádzajúci rok. Mesto vlani zaevidovalo 49 sťažností (o 12 menej ako v roku 2007) a 4 petície. Z celkového počtu prešetrených sťažností bolo 24 vyhodnotených ako neopodstatnených a 22 ako opodstatnených. Prešetrenie zostávajúcich sťažností bude hlavný kontrolór realizovať v tomto roku. V závere rokovania poslanci schválili nový cenník úhrad za monitorovanie objektov na pulte centrálnej ochrany Mestskej polície. Najbližšie sa zastupiteľstvo stretne vo štvrtok 12. februára na mimoriadnom zasadnutí.

Ivana Potočňáková
Foto: S. Osuský

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok