23. 9. 2014
85. výročie Klubu filatelistov ZSF 52-32

Malackí filatelisti už toho majú za sebou veľa, usporiadané podujatia, burzy, výchova mládeže, úspechy na súťažiach, vydané korešpondenčné lístky s prítlačou či špeciálne príležitostné poštové pečiatky… Výpočet by bol za 85 rokov pôsobenia klubu naozaj dlhý.

Členovia klubu filatelistov oslávili svoje výročie zberateľskou burzou spojenou s autogramiádou výtvarníka R. Makara, ktorému nedávno Slovenská pošta vydala známku podľa jeho výtvarného návrhu, vydaním ďalšieho korešpondenčného lístka s vyobrazením vstupu do areálu cirkevnej školy. V deň osláv na Pošte v Malackách označovali odchádzajúce listy so špeciálnou príležitostnou pečiatkou, vydanou k tejto udalosti.

Sobotné popoludnie 20. 9. bolo ladené slávnostne – na oficiálnom stretnutí domácich priaznivcov známok, ale aj iných milovníkov filatelie, v sobášnej sieni v Spoločenskom dome MCK všetkých privítal A.Pašteka, súčasný predseda klubu. Pripomenul históriu, mená s ňou spojené, ale aj úspechy a súčasné aktivity. Takmer v Malackách niet udalosti, ku ktorej by filatelisti nevydali príležitostný korešpondenčný lístok. V sérii Malacky dnes ich vyšlo už 21. Autorom námetu je D. Pavlík a realizáciu po technickej stránke zabezpečuje J. Freund.

Pre každého hosťa bol pripravený pamätný list, no tí najúspešnejší či najaktívnejší si odniesli aj vyznamenania. Zlatý čestný odznak dostali František Gelinger a Igor Švec. Strieborný čestný odznak získali Ing. Stanislav Osuský, Ing. Jaroslav Freund, Mgr. Andrea Masaryková, Ján Klein a RNDr. Jozef Ondrejka. Bronzový čestný odznak za dlhoročnú ústretovú spoluprácu malackí filatelisti udelili bývalej riaditeľke ZŠ Dr. J. Dérera Terézii Sopóciovej.

Text, foto: T. Búbelová

                       Prejav predsedu Klubu filatelistov ZSF K52 – 32 Malacky Mgr. Antona Pašteku
                       na slávnostnej schôdzi pri príležitosti 85. výročia založenia klubu, 20. 9. 2014

Vážení prítomní!

K obnoveniu činnosti prišlo v roku 1944 v hostinci U Škrabáka, kde sa 2. apríla stretli vtedajší záujemcovia o filateliu v našom meste. Pod vedením profesora gymnázia, františkána, historika františkánskeho úradu i mesta Malaciek Dr. Vševlada Gajdoša, ktorého zvolili za predsedu, vznikol nový výbor obnoveného klubu filatelistov. Členmi výboru boli okresný náčelník Dr. Ľudovít Repáň, ktorého zvolili za podpredsedu, Eduard Krippel, ktorý sa stal opäť pokladníkom, Stanislav Papoušek, ktorý bol správcom výmeny a Miroslav Červenka, zapisovateľ. Filatelisti sa stretávali pravidelne v nedeľu, ale ich stretnutia počas vojny narušovali letecké poplachy. V roku 1945 mal klub 45 členov. Medzi nimi bol i vtedajší riaditeľ františkánskeho gymnázia Dr. Peter Esterle. Medzi členmi nechýbali ani študenti gymnázia. Počet členov sa však časom znižoval a opätovne prišlo k prerušeniu činnosti klubu.

Po tretí krát bola jeho činnosť obnovená v roku 1965 a pokračuje až do dnešných dní.14. apríla 1965 sa na vtedajšom Veterinárnom stredisku stretli filatelisti, ktorí si za svojho predsedu zvolili MVDr. Pavla Hallona. Ďalšími filatelistami, ktorí obnovili činnosť klubu, boli Anna Hallonová, Emil Novotný, Zdeno Zapletal a Štefan Ivanič. Behom roka sa prihlásilo ďalších 10 členov. Tajomníkom klubu bol Zdeno Zapletal, pokladníkom Alexander Bako a vedúcou krúžku mladých filatelistov Anna Hallonová. Neskôr sa podpredsedom stal Mgr. Anton Pašteka, pokladníkom Zdeno Zapletal a tajomníkom Štefan Ivanič. Najvyšší počet členov v novodobej histórii klubu bol 43. Počet členov sa neustále znižoval až na súčasných 20, z toho je len 14 registrovaných v Zväze slovenských filatelistov (ZSF). Prišlo k zmene funkcionárov klubu. Zo zdravotných dôvodov vymenil na záver roku 2003 dlhoročného predsedu MVDr. Pavla Hallona Mgr. Anton Pašteka. Dr. Hallon bol vymenovaný za čestného predsedu  klubu, bohužiaľ už nasledujúci rok opustil navždy rady filatelistov. Od roku 2000 funkciu tajomníka a podpredsedu zastával Ing. Maximilián Freund, ktorý zomrel v roku 2006. Obaja sa nebývalou mierou zaslúžili o rozvoj a dobré meno malackej filatelie. V roku 2000 sa pokladníkom stal Dušan Pavlík, ktorý v súčasnosti vykonáva  i funkciu podpredsedu klubu. Tajomníčkou klubu bola až do odchodu na materskú dovolenku Mgr. Andrea Masaryková, ktorá viedla aj kroniku klubu. V roku 2014 ju vystriedal vo funkcii tajomníka Ing. Stanislav Osuský a kroniku klubu začal viesť Jozef Džubák. Revízorom klubu je už viacej rokov František Gelinger, ktorý je i správcom klubovne a knižnice klubu. Členmi výboru sú Igor Švec a Ján Klein.

Až do roku 1990 novinkovú službu zabezpečoval MVDr. Hallon a od roku 1991 ju zabezpečuje Mgr. Pašteka. V tomto období slovenské známky odoberá 13 členov a známky Českej republiky 4 členovia.

V súčasnosti má klub filatelistov krúžok mladých filatelistov, ktorý pracuje pri ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách pod vedením Mgr. Antona Pašteku, vďaka pochopeniu minulej riaditeľky školy Mgr. Terézie Sopóciovej i terajšej riaditeľky Mgr. Kataríny Habovej. V minulosti pracovali v rámci klubu tri krúžky, z toho dva v našom meste a jeden vďaka učiteľovi Jánovi Filusovi v Záhorskej Vsi. Klub sa snaží založiť krúžky mladých filatelistov v Gajaroch a vo Veľkých Levároch, no zatiaľ sa to nedarí. Mládežnícke krúžky v Malackách v minulosti viedli manželia Hallonovci, neskôr samostatne Anna Hallonová, Štefan Ivanič, Viktor Fitt, Ing. Maximilián Freund a František Gelinger. Mladí filatelisti sa v posledných rokoch zapájajú i do riešenia Filatelistickej olympiády. V školskom roku  2011/12 sa celoslovenského kola zúčastnili Michal Melich a Kevin Ondrejka, ktorí obsadili v svojej kategórii 5. a 6. miesto, v školskom roku 2013/2014 Martin Haba v kategórii A obsadil výborné 3. miesto a začiatočníčky Barbora Lisá a Laura Vallová 4.a 8. miesto v kategórii Z, všetko žiaci zo spomenutej školy ZŠ Dr. J. Dérera.

MVDr. Hallon bol dlhoročným členom vrcholných filatelistických orgánov na Slovensku, členom predsedníctva Ústredného výboru ČSSF v Prahe a stal sa aj medzinárodným jurmanom, zväzovým znalcom a expertom pre poľské známky. V oblasti aerofilatelie sa v minulosti angažoval Mgr. Anton Pašteka, ktorý určitý čas pôsobil ako člen celoslovenskej komisie aerofilatelie, v súčasnosti spolupracuje s komisiou mládeže ZSF.

Klub usporiadal tri súťažné výstavy, a to Záhorie 1975, Záhorie 1980 a Záhorie 2004, na ktorých sa prezentovali nielen Malačania, ale aj ďalší zberatelia zo Záhoria či ostatných častí našej vlasti. Na prvej z nich bolo 42 exponátov, na druhej 38 exponátov a na tretej 55 exponátov. Posledná bola súčasťou osláv 75. výročia klubu filatelistov v našom meste. V roku 2003 usporiadal klub propagačnú výstavu poštových známok na ktorej sa zúčastnilo 14 exponátov členov klubu i krúžku mladých filatelistov. Na ňu nadviazali i posledné dve propagačné výstavy klubu. Jedna sa uskutočnila v minulom roku v priestoroch Zámockého kaštieľa v apríli a máji , a práve počas Prvomájových Malaciek mala výbornú návštevnosť. No a druhá prebieha v týchto dňoch, práve v rámci osláv 85. výročia klubu vo výstavných  priestoroch Mestského centra kultúry na Záhoráckej ulici. Realizátori oboch pracovali pod vedením Ing. Stanislava Osuského.  I na nich sa prezentovali a prezentujú zbierky členov klubu a ukážky mladých filatelistov. Na prvých súťažných výstavách figurovala i klubová zbierka Vývoj poštovníctva na Záhorí.

Členovia klubu vybudovali postupne pekné zbierky, ktoré sa zúčastnili viacerých oblastných, krajských, regionálnych i celoslovenských výstav. Postupne získali okolo 180 medailí. Najznámejšie samozrejme boli zbierky slovenských, poľských a estónskych známok MVDr. Hallona. Na svetových výstavách v roku 1973 v Poznani a 1978 v Prahe za svoj špecializovaný exponát poľských známok získal veľkú striebornú medailu. Jeho výstavný exponát „Poštová história Záhoria v 17. až 19. storočí“ získal pozlátenú medailu na svetovej výstave v Prahe, veľké pozlátené medaily na svetových výstavách v Miláne, Madride, Bruseli, Soule a naposledy v roku 2003 v Bangkoku. Aké milé bolo prekvapenie účastníkov zájazdu členov klubu na svetovú výstavu PRAGA 2008, keď v exponáte Poštového múzea Banská Bystrica videli ukážky z tejto zbierky, konkrétne históriu pošty v Lábe. Pekné zbierky, ktoré sa zúčastnili viacerých výstav, vybudovali i ďalší členovia ako páni Ivanič, Novotný, Zapletal, Ing. Freund. Ako posledné sa objavili na výstavách zbierky Mgr. Pašteku Československá letecká pošta a pána Pavlíka Poľovníctvo na Záhorí. Na výstavách bolo vidieť i zbierky mladých filatelistov, čo dnes chýba. Propagačné výstavy v posledných dvoch rokoch ukazujú, že viacero súčasných členov má už zbierky, ktoré by sa mohli zúčastniť i súťažných výstav. Prajeme im veľa úspechov.

Klub od roku 2004 nadviazal kontakt s klubom filatelistov v družobnom meste Žnin V roku 2011 po osobnej návšteve predsedu klubu zo Žnina pána Czeslawa Piechockeho sa kontakty prehĺbili. Na poľskej i našej strane prišlo k vydaniu filatelistických materiálov – personalizované známky, korešpondenčné lístky s prítlačou. V roku 2013 v rámci osláv založenia mesta Žnin sa v Poľsku uskutočnila výstava, ktorej sa zúčastnili ako nesúťažné i exponáty našich členov pána Pavlíka, Ing. Freunda, Ing. Osuského a Mgr. Pašteku. Pre zmenu na práve prebiehajúcej propagačnej výstave máme možnosť vidieť tri exponáty filatelistov z poľského Žnina. Veríme, že spolupráca našich miest v oblasti filatelie bude naďalej pokračovať.

Od roku 2003 začal náš klub organizovať pravidelne na jar a jeseň zberateľské burzy všetkých zberateľských odborov. Pre veľký záujem sme od roku 2010 začali uskutočňovať v Malackách i burzu v decembri a od roku 2008 v spolupráci s KD v Zohore júnovú burzu v tejto obci. Cieľom je prilákať čo najviac zberateľov i obchodníkov, získať nových členov a vzbudiť záujem o zberateľstvo v radoch verejnosti, hlavne u mládeže. Aj preto sme radi, že sa v súčasnosti uskutočňujú v priestoroch školskej jedálne na ZŠ Dr. Dérera. Dobrú spoluprácu pri ich propagácii zohrávajú i CVČ a MCK v Malackách.

MVDr. Hallon sa zúčastnil ako juryman na 23 výstavách, i v zahraničí, a to v Poľsku, Ukrajine a v Bulharsku. Do rôznych časopisov napísal vyše 500 odborných a informatívnych článkov. Klub vydal dve vydania publikácie Poštovníctvo na Záhorí od MVDr. Hallona. Tretie vydanie vyšlo v edícii Filatelistické state ako jej 24. zväzok. Autor získal na svetovej výstave PRAGA 1988 za túto publikáciu striebornú plaketu. O činnosti klubu do regionálnej a filatelistickej tlače prispieval okrem MVDr. Hallona i terajší predseda klubu Mgr. Pašteka.

Členom klubu, ako aj nečlenom ktorí sa zaslúžili o jeho prácu bolo do roku 2014 udelených 30 čestných odznakov ZSF, z toho tri zlaté, šesť strieborných a 20 bronzových odznakov. Šesť členov dostalo vyznamenanie pri príležitosti 60 rokov československej známky, a pri príležitosti 10. výročia obnovenia ZSF dostalo 12 členov čestný odznak. Diplomom bol ocenený Mgr. Anton Pašteka, ktorý je členom ZSF od jeho vzniku. MVDr. Pavol Hallon bol odmenený medailou Poľského zväzu filatelistov za články propagujúce poľské známky a dostal i Pamätnú medailu Ukrajinského zväzu filatelistov.

V roku 1999 sa prvý raz udeľovala Cena ZSF a laureátom sa nestal nik iný ako MVDr. Hallon. V pamätnej knihe nášho mesta sa nachádzajú zápisy z osláv 60., 70., 75. i 80. výročia nášho klubu, ktoré svedčia o dobrej práci klubu, ako aj dobrej reprezentácii nášho mesta. Viacerí naši členovia boli pri týchto príležitostiach ocenení pamätnými medailami mesta.

Klub sa pravidelne v minulosti zapájal do zväzovej súťaže o Pohár a Tanier aktivity. Za výsledky v týchto súťažiach dostal päťkrát diplom I. stupňa, trikrát diplom II. stupňa, trikrát diplom III. stupňa a trikrát čestné uznanie. Vedúca krúžku mladých filatelistov Anna Hallonová dostala za svoju prácu strieborný odznak a plaketu za prácu so školskou mládežou. Diplomom bola ocenená i práca vedúcich KMF pána Gelingera a Mgr. Pašteku.

Počas svojej existencie zabezpečil klub pre malackú poštu 8 príležitostných pečiatok, vydanie troch oficiálnych korešpondenčných lístkov, jednej obálky. Oslavy  70. výročia boli obohatené o účasť prvého kozmonauta SR Ing. Ivana Bellu a do filatelistickej histórie najviac vstúpila po Prahe a Brne tretia holubia pošta v Československu na trase Malacky- Vysoká pri Morave.

Klub vydal v posledných rokoch viacero neoficiálnych prítlačí na korešpondenčných lístkoch. Najznámejšou sa stala séria Malacky dnes, ktorá vrátane roku 2014 už bude mať 21 kusov. Autorom námetu je Dušan Pavlík a realizáciu po technickej stránke zabezpečuje Ing. Jaroslav Freund.

Filatelisti sa v roku 2006 angažovali do osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Malackách, okrem iného aj zorganizovaním cyklistickej pošty na trase Malacky – Bratislava a späť. V roku 2007 sa príležitostný kašet používal k cyklistickým pretekom Okolo Slovenska. V spolupráci so Slovenskou poštou a Obecným úradom v Jablonovom sa uskutočnila inaugurácia poštovej známky Umenie – Želibský v Jablonovom. V roku 2008 a 2013 sa uskutočnila bežecká pošta pri príležitosti jubilejných ročníkov behu Malacká desiatka. Okrem už spomenutej série KL s prítlačou sporadicky vychádzajú aj ďalšie. Zaujímavé boli napríklad číslované k propagačnej výstave poštových známok 2013 či k 5. ročníku Záhoráckeho výstupu na Vysokú. V tomto roku chce klub ešte vydať lístok k 100. výročiu organizovaného športu v Malackách , no a samozrejme k dispozícii je i lístok k dnešnému výročiu.

Činnosť klubu nielen v posledných rokoch, ale aj v celej svojej histórii určite zanechala pozitívnu stopu v histórii nášho mesta. Treba poďakovať predstaviteľom mesta, predstaviteľom ZSF, ako aj všetkým organizáciám, ktoré vychádzajú a vychádzali v ústrety činnosti klubu, pretože je to aj ich zásluha. Na záver by som chcel určite poďakovať všetkým členom nášho klubu v jeho histórii za zberateľskú aktivitu a dosiahnuté výsledky v oblasti filatelie, ako aj tým, ktorí už nie sú medzi nami, a vzdať im týmto našu vďaku a poctu. Tým terajším chcem zaželať pevné zdravie, rodinnú i pracovnú pohodu, ako aj veľa úspechov v zberateľskej činnosti v ďalších rokoch. 
          
   

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok