11. 7. 2023
Júnové zastupiteľstvo

Poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva prerokovali množstvo materiálov, okrem iných aj tri všeobecne záväzné nariadenia (o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta a o poskytovaní sociálnej služby v Komunitnom centre Malacky), odsúhlasili záverečný účet mesta za rok 2022, schválili dotácie pre športové kluby a súhlasili s poskytnutím troch mimoriadnych dotácií.

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom okrem iného rozširuje možnosť zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov na oba zberné dvory (Partizánska aj Hlboká).

Dotácie pre športové kluby

Zastupiteľstvo odsúhlasilo, aby mesto poskytlo dotáciu na činnosť sumu presahujúcu 3 319 € štyrom klubom: TJ Strojár (19 519 €), Mestskému stolnotenisovému klubu (7 717 €), AC Malacky (8 902 €) a FC Žolík (4 041 €). Dotácie pre ostatné kluby, ktoré nepresiahli sumu 3 319 €, schválila komisia pre šport a mládež.

Mimoriadne dotácie

Poslanci tiež súhlasili s poskytnutím mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta pre tri subjekty: Spojenú školu sv. Františka Assiského (20 000 € na opravu fasády), občianskemu združeniu Šanca pre deti (7 000 € na rehabilitačno-edukačné služby pre deti so zdravotným znevýhodnením) a pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Malackách (4 500 € na zhotovenie krojov pre spevácky súbor Malinka).

Rada školského zariadenia pri CVČ a mestská školská rada

V Rade školského zariadenia pri CVČ na ďalšie funkčné obdobie zostávajú doterajší členovia, teda Daniel Masarovič, Anton Pašteka a Pavol Tedla ako poslanci – zástupcovia mesta a Milan Johanes ako zástupca z radov občanov.

Rovnako v ďalšom funkčnom období budú pokračovať aj doterajší zástupcovia mesta v mestskej školskej rade, poslanci Martin Macejka a Richard Hájek.

Poslanci tiež vzali na vedomie ústnu informáciu primátora o prioritných cieľoch samosprávy na aktuálne volebné obdobie. Uznesenia a videozáznam z rokovania MsZ z 22. júna sú zverejnené na webe mesta.

-lp-/-jh-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok