Za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska môže ubytovateľ dostať finančný príspevok od štátu. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania, najskôr však od 26. februára 2022. Žiadosti o príspevky za ubytovanie sa predkladajú mestu najneskôr do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca.
Od 21. júna 2022 sa zvýšila výška príspevku.

 Aká je výška príspevku?
•    8 € za jednu noc ubytovania odídenca nad 15 rokov,
•    4 € za jednu noc ubytovania odídenca vo veku do 15 rokov,

Suma 570 € – 1430 € v závislosti od počtu obytných miestností. 


Kto môže získať príspevok?
Príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:
•    fyzická osoba – vlastník bytu alebo rodinného domu

•    právnická osoba – ak utečencov ubytuje v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie (ktorú vlastní alebo spravuje), ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského zákona. Ide napríklad o podnikové ubytovne.
•    obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej či príspevkovej organizácie).

Podmienky získania príspevku za ubytovanie
Základnou podmienkou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Odídenec musí mať štatút dočasného útočiska. Prenajímateľ predloží zmluvu mestu a zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. K zmluve priloží aj čestné vyhlásenie.

Zmluva musí byť uzavretá s každým odídencom zvlášť, teda aj s deťmi. Príklad: ak niekto ubytuje matku s dvoma deťmi, musí mať uzatvorené tri zmluvy. Za neplnoleté osoby zmluvu podpíše zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Príspevok bude mesto vyplácať na účet v banke alebo v hotovosti. Vyplatí ho až po tom, ako dostane financie od ministerstva vnútra.

Postup pri žiadosti o príspevok za ubytovanie
•    do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá mestu zmluvu o poskytnutí ubytovania, výkaz o počte nocí a čestné vyhlásenie. Kontaktná osoba: Mária Matiko Štarková, Mestský úrad Malacky, 3. poschodie, telefón 034/79 66 112, mail maria.matiko.starkova@malacky.sk,
•    vzhľadom k povinnosti odídenca raz mesačne počas ubytovania osobne oznámiť mestu, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, odporúčame doručiť zmluvu a prvý výkaz v sprievode ubytovaných osôb,
•    mesto zosumarizuje výkazy od všetkých prenajímateľov,
•    ministerstvo vnútra  po overení dát pošle príslušnú sumu mestu do konca kalendárneho mesiaca,
•    mesto vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia financií od ministerstva.

Ďalšie informácie:
Ministerstvo vnútra – príspevok za ubytovanie
https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie


-red-/Ministerstvo vnútra SR