8. 1. 2013
Rozpočet mesta na rok 2013

Rozpočet mesta na rok 2013 je prebytkový. Celkové príjmy predstavujú 24 757 367 € a celkové výdavky 24 370 930 €. Prebytok teda predstavuje 386 437 €. Rozpočet schválili poslanci MsZ v Malackách na decembrovom zasadnutí. 

V zásade sa rozpočty miest a obcí zostavujú ako vyrovnané. V memorande medzi vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska však bolo dohodnuté  a odporučené, aby mestá a obce zostavili svoje rozpočty na rok 2013 ako prebytkové. Malacky túto dohodu a odporúčanie rešpektovali.

Príjmy budú vyššie
Bežné príjmy mesta na rok 2013 budú v porovnaní s posledným údajom roka 2012 vyššie o 287 841 €. Toto zvýšenie zodpovedá predpokladanému zvýšenému príjmu z podielových daní, ktoré mestu poukazuje štát na základe vybranej dane z príjmov fyzických osôb a zvýšeného príjmu dane z nehnuteľnosti.
Kapitálové príjmy sú v porovnaní s rokom 2012 vyššie o 13 583 571 €. Tu však treba pripomenúť skutočnosť, že v roku 2013 sa v rámci kapitálových príjmov rozpočtuje transfer na rekonštrukciu a budovanie kanalizácie v meste v objeme 13 572 7387 €,  ktorý bude mestu poskytnutý zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Bez úveru
Podľa schváleného návrhu rozpočtu  mesto neuvažuje v roku 2013 o prijatí žiadneho úveru ani iného zdroja návratného financovania a všetky aktivity, úlohy a potreby bude financovať z vlastných zdrojov alebo z nenávratných finančných príspevkov.

Koľko a na čo minieme?
Bežné výdavky mesta v roku 2013 budú podľa schváleného rozpočtu v porovnaní s aktuálnym rozpočtom na rok 2012 nižšie o 185.852,-€. Tieto výdavky sú určené predovšetkým na financovanie zabezpečenia základných funkcií mesta, ktoré je mesto povinné zo zákona vykonávať voči svojim občanom v rámci originálnych aj prenesených kompetencií.
Kapitálové výdavky sa pre rok 2013 rozpočtujú v celkovej výške 14.776.636,-€, čo predstavuje zvýšenie o 13.694.457,-€. Tak ako v príjmovej časti, aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu treba zobrať do úvahy skutočnosť, že až 95,99 % týchto výdavkov zahŕňa rekonštrukcia a budovanie kanalizácie v meste.
K ďalším investičným akciám, ktoré sú finančne kryté z vlastných zdrojov, patria vypracovanie územného plánu zóny  centrálnej mestskej oblasti, začatie postupnej rekonštrukcie verejného osvetlenia, budovanie skejtparku, ďalšia etapa rekonštrukcie kaštieľa v Zámockom parku a rekonštrukcia nehnuteľnosti za účelom vybudovania denného stacionára v meste.

Financovanie škôl
V rámci výdavkovej časti treba pripomenúť aj financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Malacky, sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva z prostriedkov štátneho rozpočtu. To znamená, že všetky finančné prostriedky, ktoré sú mestu poskytnuté ako zriaďovateľovi týchto škôl, sú týmto zariadeniam v plnej výške poskytnuté podľa rozpisu Ministerstva školstva SR. Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bude známa až koncom januára 2013. Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré vykonávajú svoju činnosť v rámci originálnych kompetencií, sa rozpočtujú výdavky na rok 2013 v objeme 1 954 945 €, čo predstavuje zníženie týchto výdavkov v porovnaní s aktuálnym rozpočtom na rok 2012 o 61 240 €.

Zmeny podľa potreby
Tak ako po minulé roky aj takto schválený rozpočet bude v priebehu budúceho roka upravovaný tak, aby v ňom boli obsiahnuté prípadné nové potreby a požiadavky, ktoré neboli známe pri zostavovaní pôvodného rozpočtu na rok 2013. 

L. Adamovič, vedúci oddelenia ekonomiky

Ďalšie
Šport
23. 4. 2024
Záhoráci vstúpili do bojov o 5. miesto prehrou

Hádzanári Stupavy a Malaciek Záhoráci sa po vypadnutí vo štvrťfinále play off predstavia v skupine…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 4. 2024
V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase

V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase Futbalisti FC Žolík Malacky prehrali v 23…

Zobraziť celý článok