8. 1. 2013
Rozpočet mesta na rok 2013

Rozpočet mesta na rok 2013 je prebytkový. Celkové príjmy predstavujú 24 757 367 € a celkové výdavky 24 370 930 €. Prebytok teda predstavuje 386 437 €. Rozpočet schválili poslanci MsZ v Malackách na decembrovom zasadnutí. 

V zásade sa rozpočty miest a obcí zostavujú ako vyrovnané. V memorande medzi vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska však bolo dohodnuté  a odporučené, aby mestá a obce zostavili svoje rozpočty na rok 2013 ako prebytkové. Malacky túto dohodu a odporúčanie rešpektovali.

Príjmy budú vyššie
Bežné príjmy mesta na rok 2013 budú v porovnaní s posledným údajom roka 2012 vyššie o 287 841 €. Toto zvýšenie zodpovedá predpokladanému zvýšenému príjmu z podielových daní, ktoré mestu poukazuje štát na základe vybranej dane z príjmov fyzických osôb a zvýšeného príjmu dane z nehnuteľnosti.
Kapitálové príjmy sú v porovnaní s rokom 2012 vyššie o 13 583 571 €. Tu však treba pripomenúť skutočnosť, že v roku 2013 sa v rámci kapitálových príjmov rozpočtuje transfer na rekonštrukciu a budovanie kanalizácie v meste v objeme 13 572 7387 €,  ktorý bude mestu poskytnutý zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Bez úveru
Podľa schváleného návrhu rozpočtu  mesto neuvažuje v roku 2013 o prijatí žiadneho úveru ani iného zdroja návratného financovania a všetky aktivity, úlohy a potreby bude financovať z vlastných zdrojov alebo z nenávratných finančných príspevkov.

Koľko a na čo minieme?
Bežné výdavky mesta v roku 2013 budú podľa schváleného rozpočtu v porovnaní s aktuálnym rozpočtom na rok 2012 nižšie o 185.852,-€. Tieto výdavky sú určené predovšetkým na financovanie zabezpečenia základných funkcií mesta, ktoré je mesto povinné zo zákona vykonávať voči svojim občanom v rámci originálnych aj prenesených kompetencií.
Kapitálové výdavky sa pre rok 2013 rozpočtujú v celkovej výške 14.776.636,-€, čo predstavuje zvýšenie o 13.694.457,-€. Tak ako v príjmovej časti, aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu treba zobrať do úvahy skutočnosť, že až 95,99 % týchto výdavkov zahŕňa rekonštrukcia a budovanie kanalizácie v meste.
K ďalším investičným akciám, ktoré sú finančne kryté z vlastných zdrojov, patria vypracovanie územného plánu zóny  centrálnej mestskej oblasti, začatie postupnej rekonštrukcie verejného osvetlenia, budovanie skejtparku, ďalšia etapa rekonštrukcie kaštieľa v Zámockom parku a rekonštrukcia nehnuteľnosti za účelom vybudovania denného stacionára v meste.

Financovanie škôl
V rámci výdavkovej časti treba pripomenúť aj financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Malacky, sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva z prostriedkov štátneho rozpočtu. To znamená, že všetky finančné prostriedky, ktoré sú mestu poskytnuté ako zriaďovateľovi týchto škôl, sú týmto zariadeniam v plnej výške poskytnuté podľa rozpisu Ministerstva školstva SR. Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bude známa až koncom januára 2013. Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré vykonávajú svoju činnosť v rámci originálnych kompetencií, sa rozpočtujú výdavky na rok 2013 v objeme 1 954 945 €, čo predstavuje zníženie týchto výdavkov v porovnaní s aktuálnym rozpočtom na rok 2012 o 61 240 €.

Zmeny podľa potreby
Tak ako po minulé roky aj takto schválený rozpočet bude v priebehu budúceho roka upravovaný tak, aby v ňom boli obsiahnuté prípadné nové potreby a požiadavky, ktoré neboli známe pri zostavovaní pôvodného rozpočtu na rok 2013. 

L. Adamovič, vedúci oddelenia ekonomiky

Ďalšie
Oznamy
1. 2. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac február 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok