18. 4. 2018
Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 2

Na jeseň tohto roka budú komunálne voľby. Skončí sa nimi volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v decembri 2014. V Malackom hlase č. 6 sa začal seriál odpočtov poslancov. Každého z nich sme požiadali o odpovede na 4 otázky, z nich tri sú pre všetkých rovnaké a jedna individuálna. Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich má v zastupiteľstve troch poslancov. V šiestom vydaní Malackého hlasu sme sa venovali volebnému obvodu číslo 2, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Marián Haramia, Daniel Masarovič a Lucia Vidanová. Každý z nich využil priestor podľa vlastného uváženia, a preto rozsah jednotlivých odpovedí môže byť rozdielny.

MUDr. Marián HARAMIA
nezávislý poslanec
lekár – chirurg
Nemocnica Malacky

Ste lekárom v malackej nemocnici. Ako vidíte optimálny model fungovania ústavnej pohotovostnej služby (tzv. urgentu) v Malackách, ktorý ministerstvo zdravotníctva nezaradilo do siete urgentov?
Som lekár – chirurg, ktorý celý svoj profesijný život strávil v malackej nemocnici. Popri riadnej chirurgickej práci som odslúžil nespočetné množstvo hodín v ústavnej  pohotovostnej službe, kde lekár často zachraňuje to najcennejšie – život. Pre lepšie pochopenie fungovania UPS v malackej nemocnici musím najprv uviesť niekoľko skutočností.
Spádová oblasť nemocnice v Malackách patrí medzi najväčšie, ak vôbec nie je najväčšou na Slovensku. V našom regióne pôsobí veľké množstvo veľkých výrobných podnikov s 24-hodinovou prevádzkou a veľkou koncentráciou pracovníkov, je tu hustá cestná sieť s diaľnicou, železnica, vojenské zariadenia (letisko, strelnica), podzemné zásobníky plynu,
v letných mesiacoch aj veľa turistov a iných návštevníkov nášho regiónu.
 Zdravotníctvo v našom štáte po nežnej revolúcii prešlo mnohými transformačnými zmenami, ktoré ešte ani dnes nie sú dokončené. Tieto veci sú všeobecne dobre známe a každého z nás sa môžu kedykoľvek vo väčšej alebo menšej miere dotknúť. V tomto prípade to môže byť poskytnutie zdravotnej starostlivosti  v ústavnej pohotovostnej službe (ÚPS), ľudovo nazývané aj “urgent” v Malackách. Zriaďovateľom nemocnice v Malackách je Bratislavský samosprávny kraj a prenajíma ju Nemocničnej a.s.., ktorá ju prevádzkuje, vrátane zabezpečenia ÚPS v oblasti chirurgie, internej medicíny, gynekológie, akútnej a intenzívnej medicíny (tzv. ARO), samozrejme aj službami rádiodiagnostiky a biochemických laboratórií. Všeobecne je známe, že zdravotníctvo u nás je nedofinancované a vytvára dlh. Tento problém sa nevyhol ani našej nemocnici. Problém je ešte horší v tom, že “štátne” zdravotnícke zariadenie štát už asi štyri- až päťkrát oddlžil v objemoch stoviek miliónov eur. Na súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa však toto nevzťahuje, a v našom kraji nemôžeme čerpať ani peniaze z eurofondov. Asi pred 7-8 rokmi sa deficit financií výrazne prejavil aj v malackej nemocnici a reálne hrozilo, že v rámci racionalizačných a úsporných opatrení  bude ÚPS zrušená, o čom vtedy naši obyvatelia ani netušili. V tom období sa začali dlhé a ťažké rokovania s vtedajším vedením BSK, na ktorých som sa aj ja ako vtedajší župný poslanec aktívne zúčastňoval, odborne vysvetľoval a obhajoval záujmy obyvateľov nášho regiónu. Po dlhých diskusiách na BSK so súčasným prevádzkovateľom nemocnice v Malackách sa nám podarilo dosiahnuť v tom čase jedinečnú dohodu na Slovensku, ktorá asi o 5 rokov predbehla ministerstvo zdravotníctva – dohodu o dofinancovaní ÚPS v Malackách. Vďaka tejto dohode medzi BSK a súčasným prevádzkovateľom  nemocnice je zabezpečené dofinancovanie UPS na tento aj budúci rok.
 Vlani bol schválený zákon o urgentných príjmoch, ktorý jasne poukazuje na ich nedofinancovanie a určuje ich finančné krytie, teda to, čo my sme tu v Malackách a na BSK už tvrdili roky predtým. Čo je však oveľa horšie, a som z toho veľmi sklamaný, Malacky sa napriek snahe starého aj nového vedenia BSK a súčasného prevádzkovateľa nemocnice nenachádzajú v novej sieti urgentov, teda nemôžu čerpať finančné zdroje na svoju ÚPS z rezortu zdravotníctva a ani z iných zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu. Pritom služby UPS v Malackách mesačne využije okolo 1100 ľudí, vykoná sa vyše 650 röntgenových vyšetrení, čo svedčí o vysokej akútnosti vyšetrených a ošetrených stavov. Mnohé z nich skončia na lôžkových oddeleniach a operačnej sále. Viete si predstaviť, že by sme museli chodiť za urgentom do Bratislavy alebo Skalice? Viete, koľkí ľudia by to nemuseli prežiť?
 Dofinancovanie ÚPS je teraz zabezpečené do konca roku 2019. Jej fungovanie tak, ako ide teraz, je podľa môjho názoru dobré a je potrebné ho v tomto rozsahu zachovať. Ideálne by bolo ešte aj integrované fungovanie LSPP s ÚPS, čo je už v pokročilom štádiu riešenia. Nevyhnutné je pokračovať v dofinancovaní ÚPS po roku 2019 tak ako doteraz, alebo nájsť podobný model – to však už bude práca pre nového primátora a poslancov v Malackách a BSK. Pevne verím, že sa to podarí a bol by som rád, keby som tomu aj ja mohol svojou prácou pomôcť.
 
Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
 Pri odpovedi na túto otázku si človek nemusí nič vymýšľať, stačí sa prejsť po meste. Veľmi pekne je upravené Kláštorné námestie, na ktoré vkusne nadväzuje čerstvo upravená plocha a nové parkovacie miesta pre bývalým Mestským úradom na Radlinského ulici, komplexne je zrekonštruovaná Nádražná ulica a autobusové nádražie, je opravených veľa kilometrov ciest po našom obvode, nové vydláždené chodníky, postupne sa rekonštruuje verejné osvetlenie. Som členom Rady školy na ZŠ Dr. J. Dérera, kde s potešením sledujem perfektnú prácu pedagógov a rozvoj tejto uznávanej  školy.
 Toto sú tie pozitívne zmeny, avšak máme aj tie menej pozitívne. Znova musím so smútkom komentovať už nezvratné veci v našom meste, keď vtedajší poslanci a vedenie mesta dovolili zbúrať budovu starého súdu a starú Ľudovú školu umenia, ktoré natrvalo zmenili vzhľad nášho mesta medzi Kláštorným námestím a dolnou bránou do Zámockého parku .Takisto by som nikdy neveril, že by za baštami a kláštornými múrmi na Ulici P. Jilemnického mohol byť postavený nový obytný dom, ktorý  esteticky narúša vzhľad a charakter tejto jedinečnej zóny. A údajne to nemá byť posledná takáto stavba v tejto lokalite. Uvidíme tiež, čo prinesie nová výstavba v priestore bývalého Kožatexu a nábytkárskych závodov. No a nakoniec: asi najviac zanedbávaný park  v našom meste je na Námestie SNP s priľahlými vnútroblokmi, prepadávajúcimi sa chodníkmi a cestami na uliciach Ľ. Zúbka a P.Jilemnického.


Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
 Činnosť mestského zastupiteľstva a spoluprácu s vedením mesta považujem a veľmi dobrú a konštruktívnu. Je tu vidieť jasná cesta, kam a akým smerom sa má mesto uberať, sú určené priority mesta, ktoré sa nám darí realizovať, ako aj mnoho nových vecí a problémov, ktoré prináša každodenný život mesta a operatívne sa riešia. Rokovania MsZ často nie sú jednoduché, ale bez diskusie nie je demokracia ani progres. Skvalitneniu práce zastupiteľstva prispieva aj práca príslušných odborných komisií, kde pre dobro mesta pracuje  aj veľa neposlancov – odborníkov. Som predsedom komisie pre sociálne veci  a zdravotníctvo, kde to takto veľmi dobre funguje.
 Nesmieme zabudnúť ani na zamestnancov Mestského úradu v Malackách, ktorí pripravujú podklady na rokovania MsZ. Celkovo si myslím – a určite to nie je len môj názor – že spolupráca je veľmi dobrá. Mal by som radosť, keby to takto bolo aj po najbližších komunálnych voľbách.

Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
 Asi áno. Je veľa vecí v našom obvode, ktoré treba dotiahnuť do konca a ktorých presadenie i realizácia mnohokrát presahuje štvorročné funkčné obdobie poslanca. Veď len dokončenie osvetlenia pre chodcov na Ulici gen. M. R. Štefánika trvá skoro 4 roky. No a veľa vecí, ktorým sa treba venovať, som pomenoval v odpovediach na prvé dve otázky. Tak, ako je to v medicíne, keď sa popri individuálnej práci a šikovnosti jednotlivca musí uplatňovať aj tímová práca pre uzdravenie pacienta, v prípade znovuzvolenia za poslanca by som sa rád venoval problematike zdravotníctva a sociálnych vecí .No a ako člen tímu, v spolupráci s ďalšími poslancami MsZ, pokračoval v riešení všetkých vecí, ktoré posunú Malacky vpred.

Mgr. Daniel MASAROVIČ
nezávislý poslanec
riaditeľ
Spojená škola sv. Františka Assiského

Mandát poslanca vykonávate popri pozícii riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského. Ako vnímate oblasť školstva v Malackách, resp. ako vnímate rovnosť fungovania a financovania cirkevnej školy a ostatných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto?
 Je potrebné zreteľnejšie si uvedomovať, že školstvo stojí globálne zoči-voči zmene paradigmy vzdelávania. To znamená, že v súčasnej dynamickej a rýchlo sa meniacej dobe už nie je možné považovať za vzdelaného človeka žiaka s presne definovaným súborom vedomostí, vychádzajúcich z určitého jednotného štandardu. Vyplýva to z jednoduchého dôvodu. Väčšina povolaní sa kvôli extrémne rýchlemu technologickému rozmachu, narastajúcej automatizácii a robotizácii procesov mení, čo sa týka spôsobu a formy výkonu tohto povolania. Áno, zostáva požiadavka odbornej pripravenosti absolventa školy na teoretickej úrovni, ale s oveľa dôraznejším zameraním na podporu jeho dominantných vzdelávacích oblastí. Kľúčovým prvkom vzdelávania sa tak stáva nadobudnutá schopnosť žiaka prispôsobovať sa zmenám a novým podmienkam. A to si vyžaduje premenu nášho uvažovania, pri ktorej najdôležitejšiu úlohu zohráva učiteľ, sprevádzajúci žiaka na jeho individuálnej ceste sebapoznávania a uvedomelej formácie. Moderná škola je školou hľadajúcou nové formy prístupu k vzdelávaniu, výchove i k žiakom samotným.
 Tejto výzve čelíme nielen na našej cirkevnej škole, ale všetci bez rozdielu zriaďovateľskej príslušnosti. Verím, že malacké školstvo sa dokáže zmobilizovať a ísť načrtnutým smerom. Teší ma, že mesto Malacky intenzívne pracuje na zlepšovaní materiálnych a priestorových podmienok v materských a základných školách, čo je dobrý východiskový predpoklad pre ďalšie strategické kroky.
 Postavenie cirkevnej školy je plne rovnocenné voči verejným školám, čo sa týka zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaľ, na úrovni financovania škôl v našom štáte stále pretrváva diskriminačný princíp nerovnakého financovania školských zariadení. Som rád, že tento nezmyselný princíp je v rámci nášho mesta eliminovaný. Najväčším problémom na Slovensku však zostáva skutočnosť, že podielové dane mesta sú v oblasti školstva na úrovni kapitálových výdavkov využívané takmer výhradne len pre verejné školy. Považujem to za obrovskú nespravodlivosť, pretože rodičia detí z cirkevných škôl sú rovnakými platcami podielových daní a tou istou mierou tak prispievajú do mestského rozpočtu. Prečo sú na výdavkovej strane toho istého rozpočtu deti týchto rodičov znevýhodnené, je otázkou na zamyslenie pre nás všetkých.

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
 Za veľký prínos považujem zrekonštruované viaceré cestné komunikácie, chodníky, parkoviská a vnútorné bloky, čím sa zatraktívnil vzhľad viacerých ulíc i okolitých priestranstiev, ako napr. v prípade Ulice Ferdiša Kostku či chodníka od Kláštorného námestia po Námestie SNP. Skultivovali sa zeleňové plochy a posilnili sa parkovacie možnosti v prípade Radlinského ulice pred bývalým mestským úradom vo frekventovanej zóne mesta. Veľmi užitočným bol projekt rekonštrukcie Nádražnej ulice, vďaka ktorému sa nielen výrazne zlepšil stav cesty, ale predovšetkým organizácia dopravy v náročnom dopravnom uzle mesta pri autobusovej stanici.
Za najväčší prínos osobne považujem rozhodný krok mesta smerom k riešeniu chronickej nespokojnosti občanov mesta s úrovňou centra mesta. Vysoko hodnotím načrtnutú víziu podzemných garáží na Mierovom námestí a využitia terajšieho parkoviska s jeho premostením až k mestskému úradu pre zriadenie dizajnovo vkusnej a multifunkčnej plochy. Som presvedčený, že tento odvážny návrh má výborné predpoklady vytvoriť pre Malačanov dlhoočakávanú nosnú kompozičnú kostru obnoveného jadra mesta. 

Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
 Vnímam, že činnosť MsZ prešla počas uplynulých rokov volebného obdobia pozitívnym vývojom, ktorého výsledkom je efektívna spolupráca v rámci samosprávy mesta. Mimoriadne oceňujem snahu vedenia mesta viesť s poslancami i s bežnými obyvateľmi mesta konštruktívny dialóg a nachádzať vzájomnú zhodu pri riešení akútnych i dlhodobých problémov. Je záujem počúvať a vyhovieť, a to je základný predpoklad úspechu. Prirodzene, nemožno každému povedať áno, preto je prítomná aj nespokojnosť. Dobrý správca však vie s rozvahou a múdrosťou povedať aj nie najmä v situáciách, keď sa uplatňovaním práv jedného odoberá právo druhému, či sa porušuje princíp všeobecného a väčšieho dobra.
 Nespochybniteľným ovocím dobrej spolupráce je rýchla priechodnosť mnohých projektových zámerov či vysoká efektivita pri predkladaní administratívne a technicky náročných eurofondových grantov, za čo patrí veľká vďaka najmä zamestnancom Mestskému úradu Malacky. Je prirodzené, že k tomu, aby sme pri názorovej a povahovej rozmanitosti dospeli k očakávanej jednote, je potrebné otvorene a priamo komunikovať a hľadať kompromisné východiská. Teší ma, že je k tomu väčšinová ochota u oboch riadiacich orgánov mesta. Som presvedčený, že Malačania zaznamenali úspešný posun v rozvoji infraštruktúry mesta a oceňujú trend, ktorým sa mesto uberá.

Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
 Som pripravený pokračovať v poslaneckej funkcii aj v ďalšom volebnom období a uchádzať sa o podporu obyvateľov mesta. Som si vedomý veľkej zodpovednosti, ktorú poslanec prijíma na svoje plecia, preto je pre mňa mandát poslanca predovšetkým záväzkom nesklamať dôveru občanov a ponúknuť svoje skúsenosti a schopnosti v prospech rozvoja Malaciek.
 Bol by som veľmi rád, keby Malacky zúročili svoj geografický a ľudský potenciál, ktorým disponujú. Stojíme na významnej obchodnej križovatke a mnohým obyvateľom mesta nechýba nadšenie a zápal pretaviť výhodné regionálne možnosti mesta do konkrétnych a hmatateľných výsledkov. Mesto má rozpracované na projektovej úrovni viacero dobrých dopravných projektov, z ktorých dominuje mestský obchvat a odklon dopravy z rohožníckej cesty na diaľnicu. Tie sú síce smelými, ale správne mienenými zámermi mesta, ktoré by významným spôsobom riešili dlhotrvajúcu kolíznu dopravnú situáciu v centrálnej časti mesta.
 Určite budem podporovať projekty, ktorými sa Malacky nielen modernizujú a estetizujú, ale ktorými sa obnovuje aj ich historický a dobový charakter. Považujem za dôležité renovovať kultúrne pamiatky, obzvlášť tie najvyššej historickej hodnoty, z ktorých sa nám, žiaľ, zachovali len niektoré: kaštieľ, kláštor a zopár ďalších. Ich zachovanie a účelné využitie by malo by našou spoločnou prioritou. Kvitujem aj plánované „zelené“ projekty mesta, ako je plnohodnotná cyklotrasa naprieč mestom či progresívne riešenie nových nádob na komunálny odpad, nahradzujúcich terajší systém zastaraných a zle vyzerajúcich stojísk. Verím, že dobrým tempom bude pokračovať aj inštalácia LED osvetlenia, ktorá ponúka už v zrekonštruovaných zónach mesta celkom iný komfort z hľadiska nielen svietivosti, ale aj súvisiacej bezpečnosti pohybu ľudí.
 Mojou osobitou ambíciou bude iniciovať realizáciu programov, ktoré reagujú na konkrétne potreby bežných ľudí a umožňujú im dôstojnejšie a lepšie podmienky pre život. Považujem za dôležité, aby sme popri nesporne správnej podpore výstavby a stavebných rekonštrukcií nestratili zo zreteľa bežného človeka s jeho konkrétnymi potrebami a starosťami. Tým myslím jednak našu nevyhnutnú aktívnu angažovanosť v oblasti zdravotníctva a v sociálnej oblasti, teda v starostlivosti o slabších, chudobnejších, zraniteľnejších a starších ľudí, ale tiež v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. Práve prostredníctvom týchto oblastí je totiž možné vytvárať dlhodobo udržateľné a hodnotovo zdravé prostredie, ktoré je jedinečnou zárukou spokojnosti a vnútornej harmónie jednotlivca, a tým aj prosperity celého mesta.

PhDr. Ing. Lucia VIDANOVÁ
nezávislá poslankyňa
projektová manažérka Vstúpte, n. o.

Niekoľko rokov sa venujete sociálnej oblasti a z tejto sféry máte komplexné skúsenosti. Plní mesto Malacky uspokojivo svoju úlohu v sociálnych službách?
 V úvode volebného obdobia som sa aktívne zúčastnila na tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015-2020. Vďaka dostupným informáciám môžem zodpovedne vyhlásiť, že mesto robí všetko pre to, aby si plnilo v sociálnych službách vytýčené ciele. K mäkkým opatreniam patrí zriadenie Rady pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, v ktorej mám možnosť pracovať. Nestretávame sa síce často, ale všetky prednesené návrhy k zlepšeniu života seniorov a ľudí s hendikepom si primátor osvojil a hľadá spôsob ich realizácie. Úmerne sa zvýšila aj finančná podpora organizácií. Z investičných akcií je strategickým krokom nadstavba budovy Mestského centra sociálnych služieb na Ulici 1. mája, ktorá sa uskutoční v najbližších mesiacoch. Musím oceniť aj šikovnosť samotného vedenia MsCSS; s riaditeľkou Melániou Dujsíkovou sa výborne spolupracuje. Máme susedskú družbu so Vstúpte a momentálne je pred nami podanie žiadosti o finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukcii budovy, ktorú Vstúpte, n. o., užíva na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením.
 Keďže pôsobím v bytovej komisii, som rada, že svojimi rozhodnutiami môžeme vyriešiť často mimoriadne vypäté situácie ľudí, ktorí sa ocitajú takmer bez domova. Nie je nič krajšie ako radosť v hlase žiadateľa o byt, ktorému oznamujeme, že mu bude pridelený. Čo vnímam ako mínus, ktorý ale mesto nedokáže vo väčšej miere ovplyvniť, je nedostatok zamestnancov v sociálnych službách. Z úradu nám za ostatné obdobie odišli dve skúsené pracovníčky do dôchodku a náhrada za ne sa hľadá ťažko. Rovnako opatrovateľky do MsCSS sa nehlásia húfne. Tu vidím priestor aj v dobrovoľníctve, no mladí ľudia sú dnes tak vyťažení, že im popri škole či zamestnaní nezostáva dostatok času na prácu dobrovoľníkov. Sociálny systém v celom štáte je „pred výbuchom“.

Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
 Nemám veľmi rada delenie na obvody. Získaním mandátu sa každý jeden z nás stáva automaticky poslancom Malaciek a naše spoločné rozhodnutia by sa mali pozitívne dotýkať všetkých občanov a mestských častí vyvážene. Ak by som si teraz mala posvietiť na časť mesta patriacu do môjho obvodu, je to iste rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá sa u nás začala, no pokračuje v celom meste. Vzhľadom k tomu, že 2. obvod je zároveň centrom mesta, pozitívne vítam všetky kroky smerom k premene neatraktívneho centra na kultúrne verejné priestranstvo. S tým bude súvisieť rozsiahla rekonštrukcia na Mierovom námestí s vybudovaním podzemného centrálneho parkoviska a vytvorením námestia, ktorá nám tak bytostne chýba. Vítam aj ambiciózny plán primátora mesta spojený s prípadným asanovaním výškovej budovy bývalého MsÚ na Radlinského ulici a postavením kultúrneho domu.  Netrpezlivo tiež očakávam výsledky hodnotenia projektov mesta, s ktorými sa uchádza o významné finančné dotácie –  na výstavbu cyklochodníka z Kostolišťa cez Družstevnú po Záhoráckej cez centrum, Radlinského až po Nádražnú a rovnako na výstavbu záchytného parkoviska v areáli píly. Tieto projekty môžu zásadne prispieť k zmierneniu hustoty dopravy v centre či problémov s parkovaním.
 
Ako hodnotíte činnosť MsZ a spoluprácu s vedením mesta?
 Nadštandardne. Sme slovenským vzorom. Ak si vezmeme situáciu v Stupave či bratislavskom zastupiteľstve, tak v Malackách zažívame „selanky“. Vo väčšine tém vystupujeme jednotne. Nesúperíme a nehádame sa, naopak: kultivovane diskutujeme s cieľom prísť k výsledku, ktorý bude na prospech čo najväčšieho počtu obyvateľov. Som nekonfliktný človek a dokážem nájsť spoločnú reč s každým, kto prejaví dobrú vôľu. Týmto by som chcela svojim kolegom poďakovať za dobrú spoluprácu. 
 Ak odpoviem na otázku z iného uhla pohľadu, poslanec má byť akýmsi prostredníkom medzi občanmi a vedením mesta. Nie každý ma možnosť tak často hovoriť priamo s primátorom. Takto sa mi darí posúvať napríklad projekt revitalizácie námestia SNP a vyriešenia nešťastného príjazdu k ZŠ Dr. J. Dérera cez park po prašnej „nekomunikácii“ pod oknami bytového domu, ktorého obyvatelia sa právom roky ozývajú. Tu boli z mojej strany vyvolané viaceré stretnutia obyvateľov priamo s primátorom a dnes máme na stole konkrétny projekt, ktorý mohli pripomienkovať. Toto je ideálne a verím, že k septembru si na vynovenú časť mesta s obyvateľmi „štrngneme“ 🙂
.

Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym projektom by sa ste sa chceli venovať?
 Tie štyri roky ubehli prirýchlo. Hoci som mala pocit, že je mi prostredie známe, predsa len som potrebovala istý čas na aklimatizáciu. Ak sa nič vážne neudeje, budem kandidovať. Môj postoj nie je prekvapením, už počas kampane do VUC som sľúbila, že Malacky sú a zostanú pre mňa ťažiskovým m(i)estom, v ktorom chcem mať dosah na rozhodnutia vedúce k zlepšovaniu kvality života. V sociálnej oblasti budem najšťastnejšia, ak sa podarí zrealizovať vytýčené projekty. Neľahké úlohy a ambiciózne ciele máme aj v oblasti kultúry – výstavba kultúrneho domu, zriadenie múzea v kaštieli a vôbec prinavrátenie života do kaštieľa. Pre mňa je tiež bytostne dôležitou otázkou občianska angažovanosť, teda zapájanie čo najväčšieho počtu ľudí do vecí verejných. Áno, sľúbila som, že začnem kroky vedúce k nastaveniu participatívneho rozpočtovania. Je to môj záväzok, ktorý dodržím. Tešia ma aj mladé a aktívne skupiny ako Severínek či mladí, ktorí rozbehli diskusné stretnutia na rôzne témy Chillout. Fandím im. Fandím každému, kto sa rozhodne posúvať Malacky vpred a robiť toto naše miesto pre život krajším. Týmto vyzývam každého, kto chce úprimne prispieť k rozvoju mesta, nech ide do komunálnych volieb. Nám poslancom občania nakoniec vystavia vysvedčenie a obhájiť mandát je náročnejšie ako ho získať prvýkrát. Tak sa nechajme prekvapiť, na koho krku sa po novembrovom finále zaleskne „poslanecká medaila“ 🙂 .


-red-

 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok