oblasťPopulácia
Bratislavský kraj602 436 obyvateľov
Malacky17 051 obyvateľov
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo9 243
Bratislavský kraj294 obyvateľov/km²
Malacky667 obyvateľov/km²
oblasťRozloha
Bratislavský kraj2 053 km²
Malacky23,6 km²

Typ mesta: okresné mesto

Zaujímavosť: Okres Malacky má najväčší kataster v rozlohe katastra v Bratislavskom kraji (94 961 ha)

Zahraničné investície

Výhodná lokalizácia Bratislavského kraja bola základom pre vybudovanie pozície ekonomicky najvýznamnejšieho kraja v rámci celého Slovenska. Z vnútroštátneho a medzinárodného hľadiska má polohový potenciál kraja regionálny a nadregionálny význam. Nachádza sa v kontaktnej zóne so strednou Európou, čo vytvára široký priestor pre realizáciu rozvojových aktivít v hospodárskoobchodnej a kultúrno-spoločenskej kooperácii, najmä na trhu práce, v pohybe tovarov, kapitálu a v rozvoji cestovného ruchu.

Bratislavský kraj sa skladá z ôsmich okresov (Bratislava I. až V., Malacky, Senec a Pezinok). Okresy Bratislava I. až V. sú mestskými okresmi, Pezinok patrí medzi najviac rozvinuté zmiešané okresy a Senec a Malacky sú najviac rozvinutými vidieckymi okresmi.

Región mesta Malacky bol vyhodnotený ako najvhodnejšia lokalita pre investície v Európe. Štúdia nezávislej analytickej agentúry EAO empirica Delasasse podporovanej Európskou úniou porovnávala potenciál 471 lokalít Európy s horizontom rozvoja nad 20 rokov podľa  faktorov ako napr. infraštruktúra, vzdelanostná úroveň či cena pracovnej sily.

Malacky ležia v blízkosti hlavného mesta v najbohatšom a  najrozvinutejšom kraji republiky. Zároveň sú v tesnej blízkosti hraníc s  Českou republikou, Rakúskom aj Maďarskom. Cez mesto prechádza diaľnica aj medzinárodná železničná trať, lodný prístav je vzdialený len 40 kilometrov a vo výhodnej vzdialenosti sú hneď 3 letiská. Výhodná je nielen poloha mesta v rámci krajiny, ale aj poloha Slovenska v rámci Európy. Slovensko je ideálnym miestom pre podnikanie. Leží v geografickom strede kontinentu a investori majú blízko do všetkých krajín.

Malacky sú v ťažisku Zlatého investičného trojuholníka: Bratislava (Slovensko) – Viedeň (Rakúsko) – Györ (Maďarsko). Pri meste sa nachádza priemyselno-technologický park Eurovalley s rozlohou viac ako 2 000 hektárov. Pre začínajúcich podnikateľov pôsobí v Malackách tzv. Podnikateľský inkubátor na podporu malého a stredného podnikania.

Malacky získavajú dlhodobo výborné ratingové hodnotenie. V porovnaní s ostatnými slovenskými municipalitami vykazujú lepšie prevádzkové výsledky, silnými stránkami mesta sú podľa hodnotenia odborníkov aj stabilná finančná situácia, úspešnosť mesta v získavaní projektového financovania od vlády a z fondov Európskej únie a výhodná poloha v najbohatšom kraji Slovenskej republiky.

Ďalšou devízou Malaciek je mladé perspektívne obyvateľstvo. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 žije v meste 17 051 ľudí. Vo  veku do 35 rokov je až 44% z nich. Najpočetnejšou skupinou sú ľudia vo veku 30-34 rokov. 

Priame zahraničné investície, Zdroj: NBS

Významní investori v kraji

  • Volkswagen Slovakia, a. s.
  • Slovak Telekom, a. s.
  • Slovenské elektrárne, a. s.
  • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  • PEPSI-COLA SR, s. r. o.
  • COCA-COLA BEVERAGES SLOVAKIA, s. r. o.
  • Holcim (Slovensko), a. s.
  • Kraft Foods Slovakia, a. s. a iní