27. 9. 2013
Obvodné úrady zanikajú, nahradia ich okresné
Dňa 1. októbra 2013 nadobudne účinnosť zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon vytvára novú štruktúru orgánov miestnej štátnej správy, ktorého podstatou je integrácia orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu.

Návrh zákona nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli s účinnosťou k 1. januáru 2013 zrušené špecializované miestne orgány štátnej správy s pôsobnosťou na území kraja. Citovaný zákon predstavoval prvú etapu integrácie špecializovaných pôsobností štátnej správy na krajskej úrovni a utvoril predpoklady ustanovenia novej organizačnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy založenej na princípe jedného komplexného štátneho úradu v príslušnom území s pôsobnosťou na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

Cieľom druhej etapy integrácie je vytvoriť jednotnú sústavu miestnych orgánov štátnej správy, čím zanikne dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa reprezentovaná zložitou a neprehľadnou štruktúrou rôznych úradov v území. V súlade so zámerom a vecnými riešeniami prijatými počas prvej etapy integrácie sa navrhlo zrušiť obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra a ich pôsobnosť presunúť na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad, ktorý sa odvíja od názvu územia, na ktorom vykonáva štátnu správu.

Zákon teda od 1. 10. 2013 ruší:

    a) obvodné úrady životného prostredia,
    b) obvodné pozemkové úrady,
    c) obvodné lesné úrady,
    d) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
    e) správy katastra,

Ich pôsobnosť presúva na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad. Okresné úrady budú od 1. októbra 2013 miestnymi orgánmi štátnej správy a budú fungovať ako preddavkové organizácie Ministerstva vnútra SR. Každý okresný úrad bude riadiť a za jeho činnosť zodpovedať prednosta okresného úradu, ktorého bude vymenúvať a odvolávať vláda SR na návrh ministra vnútra SR.

Z hľadiska právnej istoty sa vyjadruje kontinuita postavenia obvodných úradov s okresnými úradmi. Vlastne ide  len o zmenu názvu týchto miestnych orgánov štátnej správy, ktorá logicky zohľadňuje názov správneho celku (okresu), ktorý je podľa zákona o územnom a správnom usporiadaní štátu prioritne ustanovený na výkon pôsobnosti štátnych orgánov na miestnej úrovni.

K 1. októbru 2013 vzniknú okresné úrady so sídlami v 72 okresoch v súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky.

Zdroje: Najprávo.sk – najlepší právny poradca/nrsr.sk, minv.sk, ASPI – najpoužívanejší právny systém na Slovensku
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok