Voľby do Národnej rady SR, 12. jún 2010

ikona pdf Výsledky volieb v meste Malacky (.pdf – 35,8 kB)

Dokumenty:

 

Kontakt na jednotlivé volebné komisie

K dispozícii dávame telefónne čísla jednotlivých okrskových volebných komisií. Tie môžete kontaktovať v prípade nejakých otázok alebo v situácii, kedy vám okolnosti (napr. fyzický stav) nedovoľuje vyjadriť svoju vôľu priamo v mieste okrskovej komisie, si môžete na danom čísle zabezpečiť prenosnú hlasovaciu urnu.

Číslo okrsku Adresa volebnej miestnosti Telefónne číslo
Č. 1 Malacky, Štúrová 142 A, základná škola, družina 1 034/7723587
Č. 2 Malacky, Štúrová 142 A, základná škola, družina 2 034/7723587
Č. 3 Malacky, M. R. Štefánika 1175/7, základná škola 034/7724155
Č. 4 Malacky, Záhorácka 1918/49, ZUŠ 034/7726101
Č. 5 Malacky, Záhorácka 1919/19, MCK 034/7722111
Č. 6 Malacky, Mierové námestie 2954/22, sobášna sieň 034/7724203
Č. 7 Malacky, Radlinského 2751/1, mestský úrad 034/7741016
Č. 8 Malacky, Záhorácka 95, základná škola 034/7782066
Č. 9 Malacky, Kollárova 896/2, materská škola 034/7726157
Č. 10 Malacky, M. Rázusa 2383/30, CVČ 034/7724156
Č. 11 Malacky, Jesenského 924/29, HSF, s. r. o. 034/7787096
Č. 12 Malacky, Duk. hrdinov 857/34, Nemocničná a. s. 034/7724200

INFORMÁCIA PRE VOLIČA
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací  lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

VOLIČSKÝ PREUKAZ
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:
– najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. 13.5.2010)
– najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 10.6.2010) v úradných hodinách obce.
Obec vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.

Okrsková volebná komisia
Podľa § 17 ods. 1 zákona zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka najneskôr 55 dní predo dňom volieb (18. apríla 2010).
Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce.
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutočňuje najneskôr 40 dní predo dňom volieb (3. mája 2010).

 


Voľby do Národnej rady SR, 17. jún 2006

Súhrnné výsledky hlasovania podľa obvodov a za SR

Počet volebných okrskov 50
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 54 057
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 25 048
Účasť voličov vo voľbách v % 46,33
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 28
Podiel zaslaných návratných obálok z cudziny v % 0,111
Počet voličov, ktorí hlasovali osobne 25 003
Podiel voličov, ktorí hlasovali osobne v % 99,82
Počet platných hlasov spolu 24 705
Podiel platných hlasov spolu v % 98,69