30. 4. 2013
Nové pravidlá o zeleni
Mesto aktualizovalo svoje pravidlá o verejnej  zeleni, jej údržbe a ochrane. Všeobecne záväzné nariadenie o verejnej zeleni z roku 2007 je teda nahradené novým. Poslanci ho schválili na aprílovom zastupiteľstve. Dôvodom zmeny bolo to, že pôvodné nariadenie obsahovalo povinnosti  a ustanovenia nad rámec zákona. Mesto na to upozornil prokurátor.

 
Z nového všeobecne záväzného nariadenia o verejnej zeleni vyberáme:

Každá fyzická alebo právnická osoba zachováva na území mesta Malacky na plochách verejnej zelene čistotu a poriadok, obmedzuje zásahy, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja verejnej zelene.

Ten, kto svojimi zásahmi alebo činnosťou poškodí, zničí alebo iným spôsobom naruší funkcie verejnej zelene, na vlastné náklady navráti plochy a prvky verejnej zelene do pôvodného stavu. Ak to nie je možné alebo tak nekoná, môže správca verejnej zelene určiť spôsob a postup vykonania opatrení na náklady povinnej osoby.

Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo obdobnej činnosti na plochách verejnej zelene a tiež na plochách majúcich spoločnú hranicu s plochami verejnej zelene osoby vykonávajúce tieto činnosti na základe platného povolenia predchádzajú poškodeniu a ničeniu prvkov verejnej zelene, nezaťažujú počas výkonu prác koreňový systém stromov, zabezpečujú po ukončení stavebnej alebo inej činnosti (vrátane rozkopávok) odborné ošetrenie, obnovu poškodených alebo
zničených plôch a prvkov verejnej zelene a odovzdajú ju správcovi verejnej zelene preberacím protokolom.

Nariadenie ďalej stanovuje náhradné opatrenia za odstránenie prvkov verejnej zelene a dobu starostlivosti o túto náhradnú výsadbu, definuje, čo sú to škody na verejnej zeleni a stanovuje sankcie za porušenie ustanovení tohto nariadenia. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 6638 eur.

VZN č. 4/2013 o verejnej zeleni
Pasport zelene
Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok