14. 1. 2013
Mimoriadne zastupiteľstvo už zajtra

V utorok 15. 1. sa o 17.00 h uskutoční mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal primátor mesta J. Ondrejka k jedinému bodu. Je ním návrh na odplatný prenájom nehnuteľností v prospech mesta Malacky v záujme úspešnej realizácie projektu revitalizácie na Břeclavskej ulici. Materiál predkladá vedúci oddelenia právneho MsÚ E. Dóczi.

Východiskom je skutočnosť, že mesto Malacky na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj predložilo spracovaný projekt s názvom  Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája v Malackách. Projekt má zabezpečiť funkčné a kultúrne prostredie obytného sídliska a jeho prepojenie s parčíkom s kaplnkou ako vstup na mestský cintorín na Břeclavskej ulici.

Návrh na schválenie projektu poslanci schválili 19. 4. 2012. Pozemky v rámci projektu sú vo vlastníctve mesta Malacky a v podielovom spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými zo zákona nakladá Slovenský pozemkový fond (SPF). Na základe žiadosti mesta SPF vydal súhlasné stanovisko k realizácii projektu za podmienky, že uvedené pozemky budú predmetom nájomnej zmluvy medzi žiadateľom mestom Malacky a SPF, ktorá bude uzatvorená najneskôr do kolaudácie stavby. Splnenie tejto podmienky je dôvodom prvého stretnutia mestského poslaneckého zboru v Malackách v tomto roku.


Text, foto: -tabu-

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok