Vedúci oddelenia, prednostka úradu: Ing. Ľubica Čikošová

email: prednostka@malacky.sk; lubica.cikosova@malacky.sk;
tel.: 034/7966 111


Agenda oddelenia:

Organizácia porád a protokol

 • organizovanie porád a prípravu materiálov na rokovania primátora mesta, viceprimátora mesta a prednostky MsÚ,
 • spracovanie zápisníc z porád a stretnutí a ich doručovanie,
 • komplexnú evidenciu korešpondencie primátora mesta, viceprimátora mesta a prednostky MsÚ,
 • stretnutia príjem klientov, návštev štátnych a zahraničných delegácií,
 • centrálny zoznam a evidenciu agendy k sprístupneniu informácií.
 • registratúru a centrálny archív písomností, audiovizuálnych a fotografických dokumentov, orgánov mesta, organizačných útvarov mesta a oddelení MsÚ,
 • centrálnu evidenciu odborných publikácií a časopisov,
 • centrálnu evidenciu nariadení mesta a interných právnych noriem,
 • oznamy na Úradnej tabuli MsÚ

Dispečing a sklad

 • bezchybný technický stav služobných motorových vozidiel úradu a bezpečnú osobnú prepravu primátora mesta, viceprimátora mesta a ostatných zamestnancov, vrátane dokumentácie o používaní vozidiel,
 • skladové hospodárstvo a príjem a výdaj kancelárskych a hygienických potrieb.

Zasadnutia orgánov mesta

 • evidenciu uznesení a správy o plnení uznesení MsZ,
 • evidenciu interpelácií a podnetov, sledovanie ich plnenia a ich zverejňovanie,
 • spracovanie a rozoslanie pozvánok, materiálov a odborných podkladov a občerstvenia na zasadnutiach orgánov mesta,
 • spracovanie zápisníc, uznesení a ich rozoslanie poslancom a spracovateľom a uverejnenie na internetovej stránke mesta,
 • prípravu zasadnutí orgánov mesta po stránke organizačnej a administratívnej
 • evidenciu o poslancoch MsZ, komisiách MsZ a o ich rokovaniach.

Personálna a mzdová politika

 • komplexnú agendu a plnenie úloh v oblasti personálnej práce
 • zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov,
 • komplexnú mzdovú agendu zamestnancov mesta a orgánov mesta.

Elektronizácia služieb, informačné technológie, technická podpora

 • koordináciu elektronizácie služieb a procesov mestského úradu
 • správu elektronických služieb samosprávy
 • centrálne obstaranie a evidenciu hardvéru a softvéru, bezpečnostnú politiku informačného systému, správu počítačovej siete, počítačov, sieťových tlačiarní a kopírovacích strojov
 • správu webovej stránky
 • prípravu a realizáciu mestského zastupiteľstva po technickej stránke – hlasovací modul
 • spolupracuje pri rozvoji informačnej politiky mesta

PO a BOZP

 • komplexnú agendu a plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, ochrany pred povodňami a ochrany zdravia pri práci.

Školský úrad

 • komplexnú agendu preneseného výkonu štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení, telesnej kultúry a zdravotníctva.

Súčinnosť a spolupráca

 • s ostatnými oddeleniami MsÚ a organizáciami pri organizovaní verejných, spoločenských a kultúrnych akcií a podujatí mesta,
 • s ostatnými oddeleniami a organizáciami mesta pri príprave zasadnutí MsR a MsZ a spracovaní materiálov na rokovania orgánov mesta,
 • s príslušnými orgánmi štátnej správy a poisťovňami v danej oblasti.