ikona pdf Pozvánka (.pdf – 342 kB) |  Materiály na rokovanie – 27. 1. 2022 (.zip – 3,3 MB)  
 

Návrh programu:

1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu


2) Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky
ikona pdf Z1/20221 (.pdf – 565 kB)
ikona pdf priloha (.pdf – 661)

3) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 3749/2
v k. ú. Malacky vo vlastníctve Beaty Horváthovej v prospech mesta Malacky
ikona pdf Z2/20221 (.pdf – 1040 kB)

4) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 3747
v k.ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza v prospech mesta Malacky
ikona pdf Z3/20221 (.pdf – 1031 kB)