Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
  2. Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2023 – Z97/2023
  3. Návrh II. zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky na rok 2023 – Z98/2023
  4. Návrh II. zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky na rok 2023 – Z99/2023
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie kontokorentného úveru – Z100/2023
  6. Návrh na schválenie kontokorentného úveru – Z101/2023