20. 8. 2014
Mesto ponúka na predaj mamograf
Mesto Malacky ponúka na odpredaj mamograf, ktorý je v súčasnosti, po jeho nahradení novým modernejším prístrojom, klasifikovaný ako prebytočný hnuteľný majetok mesta. Ponuka na odpredaj je vyhlásená v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Popis technického stavu Mamografu MMG (prístroj Planned Sophie s príslušenstvom) je spracovaný v Znaleckom posudku č. 4/2014 zo dňa 7. 2. 2014.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Názov: PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY (Mamograf MMG)  – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Malacky, Mestský úrad v Malackách, Radlinského 2751/1, 901 01  Malacky, podateľňa, č. dverí 110 – prízemie, v termíne do 5. 9. 2014 do 12.00 h.

Hodnota predmetného hnuteľného majetku: 56,- EUR

Účastníkom ponukového konania môžu byť:
• občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie
• iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ
• právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo štátov EÚ

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom Mesta Malacky dňa 8. 9. 2014 o 9.00 h. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.

Ďalšie podmienky:
• ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí
• kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena
• účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno a priezvisko (aj rodné), dátum a miesto narodenia, presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá
cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt
• u fyzických osôb – podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra, v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje, predloží plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, podmienky uzatvorenia zmluvy, telefonický kontakt
• účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály, alebo ich overené fotokópie
• účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné
• záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 8. 9. 2014 o 9.00 h na adrese Mestský úrad v Malackách,  Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky   

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
• zrušiť ponukové konanie
• neprijať ani jednu z predložených ponukových cien, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo nevýhodné
• v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie


RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta
Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok