20. 8. 2014
Mesto ponúka na predaj mamograf
Mesto Malacky ponúka na odpredaj mamograf, ktorý je v súčasnosti, po jeho nahradení novým modernejším prístrojom, klasifikovaný ako prebytočný hnuteľný majetok mesta. Ponuka na odpredaj je vyhlásená v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Popis technického stavu Mamografu MMG (prístroj Planned Sophie s príslušenstvom) je spracovaný v Znaleckom posudku č. 4/2014 zo dňa 7. 2. 2014.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Názov: PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY (Mamograf MMG)  – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Malacky, Mestský úrad v Malackách, Radlinského 2751/1, 901 01  Malacky, podateľňa, č. dverí 110 – prízemie, v termíne do 5. 9. 2014 do 12.00 h.

Hodnota predmetného hnuteľného majetku: 56,- EUR

Účastníkom ponukového konania môžu byť:
• občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie
• iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ
• právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo štátov EÚ

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom Mesta Malacky dňa 8. 9. 2014 o 9.00 h. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.

Ďalšie podmienky:
• ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí
• kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena
• účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno a priezvisko (aj rodné), dátum a miesto narodenia, presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá
cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt
• u fyzických osôb – podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra, v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje, predloží plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, podmienky uzatvorenia zmluvy, telefonický kontakt
• účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály, alebo ich overené fotokópie
• účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné
• záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 8. 9. 2014 o 9.00 h na adrese Mestský úrad v Malackách,  Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky   

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
• zrušiť ponukové konanie
• neprijať ani jednu z predložených ponukových cien, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo nevýhodné
• v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie


RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta
Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok