28. 3. 2018
MAS Dolné Záhorie podporí poľnohospodárske činnosti a miestny rozvoj
Vidiecke sídla Dolného Záhoria majú špecifické potreby a čelia rozmanitým výzvam. Dôvodom spracovania stratégie CLLD bolo spojiť skúsenosti, prostriedky a ľudské zdroje mikroregiónu na posilnenie vzájomnej koordinácie, partnerstva a spolupráce pri riešení aktuálnych problémov. 

V rámci svojej Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) so 100% financovaním z fondov EÚ v sume 1,753 mil. EUR, miestna akčná skupina (MAS) Dolné Záhorie podporí poľnohospodársku činnosť, osobitne mladých farmárov v oblastiach špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, diverzifikáciu podnikov smerom k agroturizmu a službám pre vybrané cieľové skupiny v dotknutom území. V oblasti miestneho rozvoja podporí projekty miestnych obcí zamerané na zvýšenie kvality života ich obyvateľov (malá infraštruktúra, verejné priestranstvá a pod.) a tiež niekoľko projektov podpory zakladania malých nepoľnohospodárskych podnikov.

Popri financovaniu dopytovo orientovaných projektov znamená schválená stratégia CLLD aj kľúčovú podporu pre zriadenie a chod kancelárie MAS Dolné Záhorie, osobitne financovanie nákladov na personál a prevádzku kancelárie. Týmto poskytne miestnej komunite potrebné ľudské, organizačné a informačné kapacity na úspešnú implementáciu stratégie a zároveň zvýši potenciál mikroregiónu na rozvoj spolupráce, vyhľadávanie synergií a prenos dobrej praxe. Chod kancelárie MAS a jej cielené animačné aktivity významne prispejú k lepšej informovanosti a aktivizácii obyvateľov, posilnia procesy spoločného plánovania a implementácie projektov s priamym dosahom na miestne vidiecke sídla a ich obyvateľov.

Štatút MAS získalo občianske združenie (OZ) Dolné Záhorie po cca. 4 rokoch prípravných činností, keď napokon uspelo v tretíkrát opakovanej výzve vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

MAS operujúca na území Dolného Záhorie (katastrálne územie 17 obcí okresu Malacky plus m.č. Bratislava – Záhorská Bystrica, spolu vyše 62 000 obyvateľov) plánuje prvé výzvy vyhlásiť v priebehu mesiacov máj-jún 2018, informovala členka výkonného výboru MAS Zuzana Caunerová. 

Tento týždeň sa konalo valné zhromaždenie MAS Dolné Záhorie spojené s predstavením manažérky kancelárie MAS a novej kancelárie, ktorá od 1.3. 2018 funguje v priestoroch miestneho kultúrneho strediska v Stupave
Po mnohých aktivitách, ktoré najmä členovia výkonného výboru a zhotoviteľ stratégie počas štyroch rokov absolvovali, je otvorenie kancelárie zúročením celej doterajšej práce, ktorá sa realizovala okrem podpory EÚ aj s finančnou podporou obcí združených v OZ Dolné Záhorie.

Pravidelnými stretnutiami sa postupne prehlbuje vzájomná dôvera a spolupráca, ako aj porozumenie nástroja LEADER/CLLD a jeho kľúčových znakov.

Počas prípravy spoločnej stratégie prebiehal prieskum po obciach, aktívna výmena názorov a vyhodnotil sa relevantný rozvojový potenciál riešeného územia. Získané výstupy sa premietli do návrhu vízie, cieľov a akčného plánu stratégie. 
Finalizácia stratégie bola významne sťažená viackrát sa meniacimi výberovými kritériami Riadiaceho orgánu pre CLLD a neurčitou predpokladanou výškou alokácie na stratégiu. Počas tohto obdobia zainteresovaní členovia OZ vytvorili súdržný tím a potenciál, ktorý je základom pre úspešnú implementáciu stratégie v nasledujúcom cca 4-5 ročnom období, s možnosťou získania ďalších finančných prostriedkov vo forme dodatočnej alokácie z PRV/IROP, resp. aj priamo prostredníctvom MAS ako oprávneného žiadateľa v rámci vybraných výziev EŠIF.

Aktuálne má MAS Dolné Záhorie 40 riadnych členov, z toho je 18 obcí a miest a 22 subjektov neverejného sektora. Zloženie členskej základne bolo od založenia Výkonným výborom cielene usmerňované, tak aby bolo vyvážané sektorovo aj geograficky. V súčasnosti je zloženie členov podľa sektorov nasledovné:
• 45 % zástupcovia verejného sektora (18 členov)
• 17,5 % zástupcovia podnikateľského sektora (7 členov)
• 37,5 % zástupcovia občianskeho sektora (15 členov)

Členstvo v MAS zostáva otvorené aj pre ďalšie relevantné subjekty alebo fyzické osoby z dotknutého územia, ktoré prejavia záujem a odhodlanie sa podieľať na širokom spektre činností MAS, ktorých strategickým cieľom je: 
“Využitím vnútorného potenciálu územia prostredníctvom integrovaného prístupu k miestnemu rozvoju vedenému komunitou zvýšiť do roku 2023 jeho konkurencieschopnosť, výkonnosť a adaptabilitu, pri súčasnom zvyšovaní kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov a pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja”.

Strategický cieľ sa bude dosahovať prostredníctvom 4 priorít stratégie CLLD:
1: Stimulácia miestnej ekonomiky a zamestnanosti
2: Fyzická regenerácia územia a zvýšenie kvality života
3: Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
4: Partnerstvo a spolupráca
V rámci uvedených priorít stratégie CLLD bude MAS implementovať minimálne 7 podopatrení PRV a k nim komplementárnych 3 aktivít IROP, ktoré si v procesoch prípravy stratégie miestna komunita naprogramovala (min. 33 podporených projektov/ operácií).

Ing. Miroslav Košík, PhD., zástupca občianskeho sektora MAS Dolné Záhorie
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok