Na umiestnenie  reklamných stavieb je potrebné povolenie stavebného úradu (podľa § 43, Zákona SNR č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon,  v znení neskorších dodatkov)

Agendu vybavuje Stavebný úrad, začlenený do útvaru výstavby a životného prostredia MsÚ v Malackách. Informácie a žiadosť dostanete v kanceláriách stavebného úradu na 4. poschodí MsÚ (budova Inkubátora)

Kontakty

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk

Reklamy vyžadujúce povolenie stavebného úradu:

 • Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohoto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • Umiestňovanie reklamných stavieb v zmysle zákona č. 50/1976Z.z. §43, ods. 2, písmeno b) c) nie je v k.ú. mesta Malacky možné – územný plán mesta

K vybaveniu je potrebné:

 • Ohlásenie stavebnému úradu postačí
 • pri reklamných stavbách na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia, ako 3 m2
 • stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje 
 • pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1, 2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahuje do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh – to však nevylučuje, že nie je potrebné povolenie vlastníka týchto objektov, teda stĺpov verejného osvetlenia, vedenia a podobne. 
 • Stavebné povolenie 
 • si vyžadujú reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
 • Stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
 • si vyžadujú reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2
 • žiadosť s doloženými dokumentmi predložiť na vybavenie útvaru výstavby a životného prostredia MsÚ (do podateľne klientskeho centra MsÚ)

Správny poplatok

Podľa Zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších dodatkov

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je  menšia ako 3 m2  –  30 €

Správy poplatok možno  uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo v pokladni klientskeho centra MsÚ

Spôsob vybavenia

Vydanie stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu reklamnej stavby

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a projekt na umiestnenie reklamného zariadenia