Agendu – súhlas na zmenu technologického zariadenia (zmenu typu kotla,) zmenu používaných palív a surovín, vybavuje útvar výstavby a životného prostredia na úseku ochrany ovzdušia.

Tlačivo k žiadosti, ktoré je rovnaké pre všetky súhlasy (povolenie stavby, zmena užívania, súhlas na užívanie) si možno vyzdvihnúť v klientskom centre MsÚ.

Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia  a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja a to: stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW a technologické zariadenia uvedené v prílohe č.2 k VZN č. 7/2016.

Fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, sú povinní požiadať Mesto Malacky o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmenu technologického zariadenia a zmenu jeho využívania.

Správny poplatok  5 €.