Verejné obstarávanie sa riadi Zákonom č. 232/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2008 okrem bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, a bodov 63 až 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. septembra 2008.

V  závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky  je zákazka  nadlimitná, podlimitná, podprahová zákazka alebo zákazka s nízkou hodnotou.

Nadlimitná zakázka

Nadlimitná zákazka – ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako:

  • a) 236 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b),
  • b) 236 000 EUR, ak ide o zákazku na  poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b),
  • c) 5 923 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka

Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 1 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:

  • a) 2 000 000 Sk,  ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
  • b) 12 000 000 Sk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Podprahová zákazka

Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia  ako finančný limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:

  • a) 1 000 000 Sk,  ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby  zadávanú verejným obstarávateľom,
  • b)  4 000 000 Sk,  ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou

Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3  písm. a) a b) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.