HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 06.10.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - doplnenie bodu 10 Z88/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2)
Správa o plnení uznesení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3a)
Správa z kontroly výdavkov na vysielacie a vydavateľské služby za rok 2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3b)
Správa z kontroly vybraných výdavkov realizovaných z bežných a kapitálových výdavkov v roku 2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4a)
Schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 9/2021 Územného plánu mesta Malacky“ a návrh VZN mesta Malacky o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 9/2021 Územného plánu mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4b)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších VZN -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4c)
Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 86/22/1106 - 2 proti VZN Mesta Malacky č. 2/2016 o ochrane nefajčiarov na území Mesta Malacky a návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 2/2016 o ochrane nefajčiarov na území mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5)
Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6)
Návrh na VIII. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7)
Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2022 – Z79/2022 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8a)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5358/25 v k. ú. Malacky na Krátkej ulici vo vlastníctve Tomáša Pilného a Miroslava Žiga v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8b)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 4907/3, 4908/2 a 4910/1 v k. ú. Malacky na ulici Jána Hollého vo vlastníctve Dominiky Šohárovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8c)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 4188/286 v k. ú. Malacky na Robotníckej ulici vo vlastníctve Kamila Ftáčnika a Márie Ftáčnikovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8d)
Návrh na prenájom časti pozemku reg. „E“ parc.č. 907/2 v k.ú. Malacky na ul. Duklianskych hrdinov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Renáty Vargovej -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8e)
Návrh na schválenie zmeny nájomcu nebytových priestorov v objekte Inkubátor v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 005/KOM/18 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8f)
Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti TERMMING, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8g)
Návrh na zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „E“ parc. č. 1087/2, 1109, 1110/1 a 1657/2 v k. ú. Malacky na Jilemnického ul. a Námestí SNP uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti SWAN, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová

   Zdržali sa:
 Pavel Spusta      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8h)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom, prístupovej komunikácii, chodníkom a spevneným plochám v bytovom komplexe Bažantnica I., II. vo vlastníctve L.N.S. s.r.o., MP STAVBY s.r.o., JMP INVEST, spol. s r.o. v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10
Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Malacky a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10
Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Malacky a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová