HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27.01.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1b)
Určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1b)
Určenie overovateľa a schválenie programu - doplnenie bodu 5) Projekt - komplexná rekonštrukcia telocvične ZŠ Záhorácka
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2)
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky - 1, cast
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2)
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky - 2. časť - volebná komisia
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Nehlasovali:
 Martin Macejka      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2)
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky - 2. časť - volebná komisia
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2)
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky - 3. časť - spôsob hlasovania - tajné
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2)
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky - časť 1
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2)
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky - 2. časť uznesenia
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2)
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky - 3. časť uznesenia
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 3749/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Beaty Horváthovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 3747 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5)
Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na základnej škole so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka v Malackách“ z Fondu na podporu športu -
Poslanci mestského zastupiteľstvahlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová