HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 11.10.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 2)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 5435/2 v k. ú.Malacky vo vlastníctve fyzickej osoby v správe SPF v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 5435/2 v k. ú.Malacky vo vlastníctve fyzickej osoby v správe SPF v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3)
Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4)
Informácia o aktuálnom stave a riešení otázky transformácie Nemocnice v Malackách v súvislosti s reformou zdravotníctva – ústne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová