HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 23.09.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    

   Nehlasovali:
 Martin Macejka      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - úprava programu - vypustenie bodu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - úprava programu - doplnenie bodu 5q
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2
Správa o plnení uznesení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3a)
Správa z kontroly vyplatených odmien za rok 2020 v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Nehlasovali:
 Marián Haramia  Anton Pašteka    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3b)
Správa z kontroly správnosti uzatvárania nájomných zmlúv za obdobie rokov 2019 a 2020 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4a)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4b)
Návrh VZN mesta Malacky o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4c)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 5/2011 o rozhodovaní o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4e)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších VZN -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5a)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 4696/38 na Veľkomoravskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve Aleny Groškovej a Romana Hippíka v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5b)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. „E“ KN parc. č. 5819/1 a 5819/2 na sídlisku Juh v k. ú. Malacky vo vlastníctve Viery Lahovej a Marty Ciskovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5c)
Návrh na odplatný prevod inžinierskych sietí - verejnej splaškovej kanalizácie „Záhorie Malacky – odkanalizovanie“ a návrh zriadenie bezplatného vecného bremena v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Bratislava -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5d)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5174/1 v k. ú. Malacky na Štúrovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Dušana Marušiaka, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5e)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2 v k. ú. Malacky na ulici Džbankáreň uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Renáty Kučerovej, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5f)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 6863/1 v k. ú. Malacky na Pezinskej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti DEVELOP-Residence s.r.o -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5g)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 1910/2, 1987/2, 2007/2, 2008/2, 5473, 5505/2, 5521 a registra „E“ parc. č. 908, 978/1 v k. ú. Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločností HORIMA, s.r.o. a GK TEAM, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    

   Zdržali sa:
 Štefan Hronček      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5h)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 4605/5 a 4605/8 v k. ú. Malacky na ul. Ivana Dérera a Petra Straku uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5i)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5762/30 v k. ú. Malacky na Štúrovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Michala Kožucha a Ivany Kožuchovej, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 5j)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5764 v k. ú. Malacky na Štúrovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Jaroslava Kojnoka, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5k)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 4605/8 v k. ú. Malacky na ulici Petra Straku uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Radovana Mráza, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová

   Nehlasovali:
 Richard Hájek  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 5k)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 4605/8 v k. ú. Malacky na ulici Petra Straku uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Radovana Mráza, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5l)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4696/1 v k. ú. Malacky na Veľkomoravskej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Jaroslava Alberta, Silvie Albertovej a Šimona Alberta, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 5m)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2872/3, 2872/1 a registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti LGR Invest, s.r.o., Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 5n)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 4457/1, 4455, 4440/9 a registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 5o)
Návrh na schválenie zriadenia záložného práva k stavbe súp. č. 82 a k pozemkom reg. „C“ parc. č. 2730/1 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti s rekonštrukciou a prístavbou budovy rehabilitačného strediska v nájme Vstúpte, n.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 5p)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 4696/1, 4693 a 4695/1 v k. ú. Malacky na Veľkomoravskej a Kozej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech vlastníkov nehnuteľností na Šikmej ulici -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Nehlasovali:
 Martin Macejka      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 5p)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 4696/1, 4693 a 4695/1 v k. ú. Malacky na Veľkomoravskej a Kozej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech vlastníkov nehnuteľností na Šikmej ulici -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 5q)
Návrh na schválenie stavby "Cyklotrasa Píla - Zámocký park" na pozemkoch registra "E" parc. č. 1049, 1050/1, 1050/4, 1051/4 , 1051/6 a 1012/3 v k.ú. Malacky vo vlastníctne neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 6)
Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 7)
Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 9)
Interpelácie a podnety -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová