HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 26.08.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2)
Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. za účelom realizácie projektu „Areál pre spracovanie BRKO - Malacky“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3)
Návrh na schválenie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4)
Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Pezinská - Padzelek“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová