HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 24.06.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  

   Nehlasovali:
 Milan Ondrovič      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - Doplnenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2)
Správa o plnení uznesení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3a)
Správa z kontroly daňových a nedaňových pohľadávok za roky 2019 a 2020 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3b)
Správa z kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie AD HOC Malacky za roky 2019 a 2020 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3c)
Správa z kontroly výdavkov Dobrovoľného hasičského zboru Malacky za roky 2019 a 2020 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4a)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 15/2020 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4b)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 16/2020 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  

   Zdržali sa:
 Štefan Hronček      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4c)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl v znení neskorších VZN -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Lucia Vidanová    

   Nehlasovali:
 Milan Ondrovič  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4c)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl v znení neskorších VZN -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4d)
Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    

   Nehlasovali:
 Richard Hájek  Pavel Spusta    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5a)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5363/1 v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. v podielovom spoluvlastníctve Márie Eckerovej, Jozefa Dobrovodského a Mikuláša Dobrovodského v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    

   Nehlasovali:
 Richard Hájek  Pavel Spusta    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5b)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „E“ parc.č. 516/2 v k.ú. Malacky na ulici Na brehu vo vlastníctve spoločnosti NIKOM s.r.o. v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  

   Nehlasovali:
 Pavel Spusta      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5c)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 1011/2, 1018/4, 1012/2 a 1008/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Evy Vargovej a Terézie Katrabovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5d)
Návrh na prenájom častí pozemkov registra „E“ parc. č. 588 a 589 v k.ú. Malacky na Radlinského ul. vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Ivana Jurkáčka, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5e)
Návrh na prenájom častí pozemkov registra „E“ parc. č. 907/2 a 908 v k.ú. Malacky na ul. Duklianskych hrdinov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech spoločnosti Vodohospodárske stavby Malacky, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5f)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2 v k.ú. Malacky na ul. Džbankáreň uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Ivany Odumorkovej, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5g)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k.ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Jakuba Júzu, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5h)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3071/4 v k.ú. Malacky na Záhradnej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Tomáša Baláža a Ingridy Balážovej, Veľké Leváre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 5i)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5764 v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Tomáša Bukovského a Daniely Bukovskej, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5j)
Návrh na schválenie Zmluvy o zrušení vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 4430/3 v k.ú. Malacky na Nám. SNP uzatvorenej medzi mestom Malacky ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným z vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 5k)
Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k časti pozemku registra „E“ parc. č.4291 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Nemcovej uzatvorenej medzi JUDr.Rudolfom Grujbárom, Malacky ako budúcim predávajúcim a mestom Malacky ako budúcim kupujúcim -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 6)
Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček  Adam Janík
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Nehlasovali:
 Martin Macejka      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7a)
Návrh na I. zmenu rozpočtu p.o.m. MsCSS Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7b)
Návrh na III. zmenu rozpočtu p.o.m. ADHOC Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7c)
Návrh na I. zmenu rozpočtu p.o.m. MCK Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8)
Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9)
Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Malacky – Mayer -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10)
Návrh na voľbu kandidáta do funkcie prísediaceho Okresného súdu Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Martin Mráz
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Zdržali sa:
 Štefan Hronček  Jozef Mračna  Milan Ondrovič  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11)
Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  

   Nehlasovali:
 Pavel Spusta      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11)
Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12)
Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2021 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Lucia Vidanová  

   Zdržali sa:
 Katarína Trenčanská      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 14)
Interpelácie a podnety -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová