Mesto Malacky
Výsledky hlasovania na zasadnutí č. MsZ 201211-15 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva
Predsedajúci: J. Říha Konaného dňa 11.12.2020
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1) - Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 14 14
2 1) - Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 14 13
( Pozn: Zaradenie nového bodu 5 m )
3 1) - Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 14 14
( Pozn: Zaradenie nového bodu 5 m opakované hlasovanie )
4 1) - Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 14 13
( Pozn: Vypustenie bodu 13 )
5 2) - Správa o plnení uznesení MsZ 14 13
6 4a) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 15 15
7 4b) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2009 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v meste Malacky 15 15
8 4f) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 15 15
9 4c) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2019 o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 15 13
10 4d) - Návrh VZN mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 14 14
11 4e) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach 14 14
12 4g) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 16/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov 15 15
13 4h) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl v znení VZN č. 9/2020 15 15
14 4ch) - Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a návrh VZN mesta Malacky o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 16 16
15 8) - Informácia o čerpaní rozpočtu mesta k 30.09.2020 16 15
16 8) - Informácia o čerpaní rozpočtu mesta k 30.09.2020 16 16
( Pozn: opakované hlasovanie )
17 10) - Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – 15 15
( Pozn: stanovisko hlavnej kontrolorky )
18 10) - Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – 15 15
( Pozn: navrh rozpočtu )
19 11a) - Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023: MsCSS Malacky 14 14
20 11b) - Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023: ADHOC Malacky 16 16
21 7) - Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok príspevkovej organizácie AD HOC Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok riaditeľom organizácie 16 16
22 11c) - Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023: MCK Malacky 16 16
23 3a) - Správa z kontroly vyúčtovania príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Malackách za rok 2019 – spoločnosť Slovak Lines a.s. 15 15
24 3b) - Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na meste Malacky v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť za rok 2019 a I. polrok 2020 15 15
25 3c) - Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2020 15 15
26 5a) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra E KN parc. č. 4696/1 na Veľkomoravskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve Jána Bilkoviča a Henrika Štefana v prospech mesta Malacky 15 15
27 5b) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra E KN parc. č. 4696/38 na Veľkomoravskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve fyzických osôb v prospech mesta Malacky 14 14
28 5c) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra E KN parc. č. 5825, 5826/1, 5827/1, 5828 na sídlisku Juh v k. ú. Malacky vo vlastníctve Viery Vlčanovej a Pavla Osuského v prospech mesta Malacky 14 14
29 5d) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra E KN parc. č. 5819/1 a 5819/2 na sídlisku Juh v k. ú. Malacky vo vlastníctve Márie Mecháčkovej a Oľgy Černej v prospech mesta Malacky 15 14
30 5e) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra E KN parc. č. 1040 na Legionárskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve Márie Penzešovej v prospech mesta Malacky 15 14
31 5f) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra E-KN parc. č. 907/1 vo vlastníctve MP STAVBY s.r.o. na Legionárskej ul. a pozemku registra E-KN parc. č. 4124 vo vlastníctve Martina Siváka, Michala Kaina a Pavla Vajarského na ul. Oslobodenia v k. ú. Malacky v prospech mesta Malacky – 15 14
32 5g) - Návrh na schválenie odplatného prevodu vlastníckeho práva k pozemkom v registri C-KN parc. č. 3347/3 vo vlastníctve Jozefa Jurkáčka v prospech mesta Malacky a k pozemkom registra E-KN parc. č. 5583/1 a 5611 vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Jozefa Jurkáčka, Malacky 15 14
33 5h) - Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 429/1, 477 a 478 v k. ú. Malacky na Kollárovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Jozefa Juríka a Eriky Juríkovej, Malacky 15 14
34 5ch) - Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 5610/1, 5610/2, 5611 v k. ú. Malacky na Továrenskej ulici v prospech Jána Kejdu a Lenky Kejdovej, Rosice u Brna 15 14
35 5i) - Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 2904/1 v k.ú. Malacky na ul. Radlinského uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Ivana Jurkáčka, Malacky 15 15
36 5j) - Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3270/3 a 3271/1 v k.ú. Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. 15 15
37 5k) - Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci – MAS Dolné Záhorie 15 15
38 5l) - Návrh na schválenie Dohody o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu parkovacích miest a započítaní parkovacích miest k stavbe Polyfunkčná budova na ul. Radlinského so stavebníkom Ivanom Jurkáčkom, Malacky 15 15
39 5m) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. "C" KN parc. č. 3782/2 a reg "E" KN parc. č. 5829 a 5832 na Štúrovej ul. v k. ú. Malacky vo vlastníctve Milana Osuského, Edity Mrázovej, Viery Vlčanovej, Pavla Osuského, Márie Písečnej a Štefánie Kratochvílovej v správe SPF v prospech mesta Malacky 15 15
40 6) - Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta 15 15
( Pozn: bez spoločností a, b, c )
41 12) - Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2021 15 15
42 13) - Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2021 15 15
43 15) - Interpelácie a podnety 15 15
44 14) - Rôzne 15 15