Mesto Malacky
Výsledky hlasovania na zasadnutí č. MsZ 200924-013 - Zasadnutie mestského zstupiteľstva
Predsedajúci: J. Říha Konaného dňa 24.09.2020
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1) - Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 14 14
2 1) - Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 14 14
( Pozn: vypustiť bod 14 )
3 2) - Správa o plnení uznesení 15 14
4 6) - Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 16 15
( Pozn: stanovisko kontrolorky )
5 6) - Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 16 16
( Pozn: stanovisko kontrolorky - nové hlasovanie )
6 6) - Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 16 16
( Pozn: hlasovanie k bodu 6 )
7 8) - Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2020 a návrh na VI. zmenu rozpočtu na rok 2020 16 16
8 9) - Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2020 16 16
9 10a) - Návrh I. zmeny rozpočtu MsCSS Malacky za rok 2020 16 16
10 10b) - Návrh II. zmeny rozpočtu MCK Malacky za rok 2020 16 16
11 10c) - Návrh II. zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2020 16 16
12 11) - Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Dr. J. Dérera 16 13
13 12) - Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020) 16 16
14 13) - Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov 16 14
15 3a) - Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2019 16 16
16 3b) - Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou tvorby a použitia sociálneho fondu 16 16
17 4a) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier 16 16
18 4b) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov 16 16
19 4c) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl 16 15
20 4c) - Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl 16 16
( Pozn: opravné hlasovanie )
21 5a) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 346/1 a 346/2 v k. ú. Malacky na ul. 1. mája vo vlastníctve PhDr. Jany Kepplovej v prospech mesta Malacky 16 16
22 5b) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 6434 v k. ú. Malacky na ul. Cesta mládeže vo vlastníctve Heleny Uhrovej v prospech mesta Malacky 16 16
23 5c) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 5534/3 v k. ú. Malacky na ul. Pavla Blahu vo vlastníctve PhDr. Jany Balážovej v prospech mesta Malacky 16 16
24 5d) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 5351/3 v k. ú. Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Ing. Adama Janíka a Ing. Magdalény Janíkovej v prospech mesta Malacky 16 15
25 5e) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 6540/3 a 6540/13 v k. ú. Malacky na Stupavskej ul. vo vlastníctve Oľgy Vrablecovej v prospech mesta Malacky 16 16
26 5f) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4503/14 na Záhoráckej ul. v prospech Andreja Bubáka a Ing. Zuzany Bubákovej, Malacky 15 15
27 5g) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2738 na ul. 1. mája v prospech Ľuboša Šveca a Petry Švecovej, Malacky 15 15
28 5h) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 5358/10, 1564/5 a registra „E“ KN parc. č. 4495/4 v k. ú. Malacky, k verejnému osvetleniu a k prístupovej komunikácii na Krátkej ulici vo vlastníctve Tomáša Pilného, Vladimíra Pilného a Miroslava Žiga v prospech mesta Malacky 16 16
29 5ch) - Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k verejnému osvetleniu na ul. Ernsta Wiesnera vo vlastníctve Petra Ehrmanna a JUDr. Jána Hollého v prospech mesta Malacky 16 16
30 5i) - Návrh na dlhodobý odplatný prenájom pozemkov v rekreačnej oblasti Vampíl 17 12
31 16) - Interpelácie a podnety 14 14