HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovania zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 26.03.2020
( Koronavirus )Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - Vypustenie 10d
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    

   Nehlasovali:
 Marián Haramia      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - Doplnenie do bodu 11a, Z19/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - Doplnenie do bodu 11b, O šíreni koronavirusu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    

   Nehlasovali:
 Marián Haramia      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - Doplnenie do bodu 11b, O šíreni koronavirusu. Opakované
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - Bez predkladu materiálov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2)
Správa o plnení uznesení MsZ - v bode 2 sa vypúšťa text 79,...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3)
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4a)
Správa z kontroly výberu a použitia prostriedkov za nájomné byty Pri Maline za rok 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4b)
Správa z kontroly cestovných náhrad, uplatňovania a dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov za rok 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4c)
Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4d)
Správa z kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou "Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5a)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších nariadení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5b)
Návrh VZN mesta Malacky o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - pripomienka v bode 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5c)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky v znení VZN č. 1/2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5d)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v mesteMalacky a ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5e)
Návrh VZN mesta Malacky o školských obvodoch základných škôl -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová

   Proti:
 Marián Andil      

   Zdržali sa:
 Richard Hájek      

   Nehlasovali:
 Jozef Mračna      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6a)
Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 3592/1 v k. ú. Malacky na ulici Jozefa Kubinu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6b)
Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 6690 a 6855 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7)
Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky, ZŠ Štúrova 142/A, Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, Malacky, CVČ Martina Rázusa 30, Malacky a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1. mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova ul. 2, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8)
Návrh na schválenie rekonštrukcie atletickej dráhy v Zámockom parku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Lucia Vidanová      

   Proti:
 Katarína Trenčanská      

   Zdržali sa:
 Richard Hájek      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9)
Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov pripojených na PCO -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10a)
Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR - Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne za obdobie 2016-2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10b)
Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10c)
Informácia o urbanistickej štúdii – Obytná zóna Mayer -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Proti:
 Martin Mráz      

   Zdržali sa:
 Jozef Mračna      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11a)
Rôzne: Prerokovanie „Petície obyvateľov mesta Malacky a jeho okolia zastupiteľstvu mesta proti zrušeniu prevádzok podnikateľov, 12+7 parkovacích miest a umiestneniu predražených cykloprístreškov na Nádražnej ulici.“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12)
Interpelácie a podnety -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
 Marián Andil  Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    

   Nehlasovali:
 Martin Mráz      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12)
Interpelácie a podnety -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Marián Andil  Marián Haramia  Štefan Hronček  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová