HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 29.10.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 8b)
Rôzne: Príprava realizácie projektu "Rekonštrukcia a prístavba rebahilitačného strediska Vstúpte, n. o." - ústna informácia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2)
Správa o plnení uznesení MsZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3a)
Správa z kontroly čerpania dotácií na podporu reprezentácie mesta za obdobie rokov 2015 – 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3b)
Správa z kontroly uplatňovania zákona o miestnom poplatku za rozvoj za roky 2017 a 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3c)
Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3d)
Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4)
Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: Návrh na zrušenie Štatútu fondu finančnej pomoci Mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5a)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 346/1 a 346/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Dariny Čabalovej, Ľuboša Kmeťa a Viery Měrkovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5b)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 6434 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Edmunda Fečera a Heleny Uhrovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5c)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 311 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mirka Veruzába a Ivana Veruzába v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5d)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra E-KN parc. č. 308, 309 a 334 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Jána Weinwurma v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5e)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 347/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Zuzany Ivanovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5f)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 493 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Ing. Milana Malatu a Eleny Kolníkovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5g)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 141/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Márie Škodovej a Jaroslava Mareka v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5h)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 4605/5 a 4605/8 v k. ú. Malacky, k prístupovej komunikácii a verejnému osvetleniu vo vlastníctve Ing. Pavla Encingera a MUDr. Evy Encingerovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5i)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5435/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve fyzickej osoby zastúpenej SPF v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5j)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5572/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  

   Zdržali sa:
 Zuzana Baligová      

   Nehlasovali:
 Milan Ondrovič      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 5j)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5572/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Marián Haramia
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová

   Zdržali sa:
 Zuzana Baligová      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5k)
Návrh na schválenie Zmluvy o zrušení ťarchy na pozemok registra „C“ parc. č. 3793/217 vo vlastníctve Renáty Roššovej a Moniky Smižanskej Roššovej -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 5l)
Návrh na dlhodobý prenájom nebytového priestoru – kaviarne v budove na ul. Bernolákova č. 5188/1A v Malackách v prospech Zuzany Haniskovej -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5m)
Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Zdržali sa:
 Jozef Mračna      

   Nehlasovali:
 Adam Janík  Pavel Spusta  Pavol Tedla  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 6)
Návrh štvrtej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová  

   Nehlasovali:
 Martin Mráz  Pavel Spusta    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7)
Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová

   Nehlasovali:
 Pavel Spusta      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 8a)
Rôzne: Návrh na schválenie projektu "Kryté prístrešky na bicykle v Malackách" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9)
Interpelácie a podnety -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová