HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 18.09.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2)
Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3)
Návrh na schválenie projektu „Verejná nabíjacia stanica elektromobilov pri mestskom úrade v Malackách“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 1981/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 6)
Naávrh na bezodpoplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5507/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5)
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019, čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30.6.2019 a návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová