HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27.06.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - vypustenie bodu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - pridanie bodu 5s
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - pridanie bodu 5t
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Adam Janík
 Martin Macejka  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Katarína Trenčanská      

   Zdržali sa:
 Štefan Hronček      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - pridanie bodu 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu - pridanie bodu 19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2)
Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ 3/2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3)
Správy z vykonaných kontrol: -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Katarína Trenčanská  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: b)
Správa z kontroly výdavkov na vybrané investičné akcie realizované v roku 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Katarína Trenčanská  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: c)
Správa z kontroly plnenia opatrení v oblasti evidencie a účtovania pohľadávok za daň za užívanie verejného priestranstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Katarína Trenčanská  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: a)
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: b)
Návrh VZN o podmienkach prevádzkovania hazardných hier -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: c)
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách v znení VZN mesta Malacky č. 5/2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: d)
Návrh Zásad rozpočtového hospodárenia mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: a)
Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: a)
Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: b)
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: c)
Centrum voľného času, M. Rázusa 30, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: d)
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: e)
Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: f)
Základná škola, Záhorácka 95, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: g)
Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: h)
Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: i)
AD HOC, Sasinkova 2, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: b)
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: b)
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8)
Návrh Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9)
Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.03.2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská  

   Nehlasovali:
 Jozef Mračna      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10)
Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MsCSS za rok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11)
Návrh druhej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC za rok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 12)
Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MCK za rok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13)
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 14)
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) - aktualizácia II -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská  

   Nehlasovali:
 Milan Ondrovič      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 15)
Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 16)
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času Malacky a do Mestskej školskej rady -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 17)
Informácia z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu MsZ v Malackách – ústna informácia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská  

   Nehlasovali:
 Milan Ondrovič      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17)
Informácia z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu MsZ v Malackách – ústna informácia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 19)
Rôzne: Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta - ústne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 18)
Prioritné ciele na roky 2019 – 2022 – ústna informácia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 5a)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc.č. 6852, 6859, 6871/15, 6874/1, 6876, 6884/1, 7045/5, vo vlastníctve Alexandra Németha a Anny Némethovej, Malacky v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 5b)
Návrh na odplatný prevod pozemku reg. „E“ parc. č. 3733/2 v k.ú. Malacky v podielovom spoluvlastníctve Anny Klasovej a Karola Klasa v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 5c)
Návrh na odplatný prevod pozemku reg. „E“ parc. č. 4313/5 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Júlie Pribilovej, Malacky v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta
 Katarína Trenčanská      

   Nehlasovali:
 Martin Mráz      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 5d)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 346/4 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Ing. Milana Dobiáša a PhDr. Márie Dobiášovej, Bratislava v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 5e)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5853/1 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Marty Štrossovej, Malacky a Rudolfa Štefanoviča, Malacky v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 5f)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "E" parc. č. 141/3 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Daniely Kunštekovej, Alžbety Fabiánovej a Boženy Markovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská

   Nehlasovali:
 Martin Macejka  Daniel Masarovič    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 5f)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "E" parc. č. 141/3 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Daniely Kunštekovej, Alžbety Fabiánovej a Boženy Markovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 5h)
Návrh na odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku registra „C“ parc. č. 2738 v k.ú. Malacky v prospech vlastníkov bytov Anna Mária Tillnerová a Martin Kolla v bytovom dome na ul. 1. mája 2382, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 5ch)
Návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5217/1, 4441/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve PaedDr. Daniely Kunštekovej, Malacky a Boženy Markovej, Malacky v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 5i)
Návrh na odplatný prevod pozemkov reg. „C“ parc. č. 3373/3 a 3373/4 v k.ú. Malacky vo vlastníctve SR v správe MV SR v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 5j)
Návrh na schválenie zámeny pozemku reg. „C“ parc. č. 5587/7 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Normit company s.r.o. a pozemku reg. „C“ parc. č. 5594/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 5k)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 4357/4 v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Slovak Lines Služby, a. s., Bratislava -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 5l)
Návrh na odplatný prevod časti pozemku reg. „C“ parc. č. 4457/1 v k.ú. Malacky v prospech obchodnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta

   Nehlasovali:
 Ladislav Čas  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 5m)
Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 3071/4 v k. ú. Malacky na ulici Záhradná uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Dany Pilkovej, Malacky a Filipa Hollého, Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna
 Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská

   Nehlasovali:
 Ladislav Čas  Anton Pašteka    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 5n)
Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 1658/2 v k. ú. Malacky na ulici Brnianska uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Ko&Ma real s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 5o)
Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č.1473/5 v k. ú. Malacky na ulici Hviezdoslavova uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti TERMMING, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 5p)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 6846 a 6690 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 5s)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 584/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Anny Blažíčkovej, Augustína Blažíčka, Milana Jurkáčka a manželky Aleny Jurkáčkovej, Ireny Jurkáčkovej, Jozefa Blažíčka a Márie Kapsovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 5t)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 6434 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Ing. Pavla Huňadyho, Ing. Ľudmily Huňadyovej a Ing. Lucie Huňadyovej v prospech mesta Malacky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 5r)
Návrh na odplatný prevod akcií mesta Malacky v spoločnosti Nemocničná a.s. v prospech obchodnej spoločnosti ZAR invest, a.s. - otvorenie rozpravy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 5r)
Návrh na odplatný prevod akcií mesta Malacky v spoločnosti Nemocničná a.s. v prospech obchodnej spoločnosti ZAR invest, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Ladislav Čas  Richard Hájek  Štefan Hronček
 Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská  

   Proti:
 Jozef Mračna      

   Zdržali sa:
 Zuzana Baligová  Anton Pašteka    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 21)
Interpelácie a podnety -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Katarína Trenčanská