HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zatupiteľstva, konaného dňa 28.03.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík  Daniel Masarovič
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 8)
Koncepcia rozvoja mesta Malacky v oblasti tepelnej energetiky – Aktualizácia č. 1 -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2)
Správa o plnení uznesení MsZ -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3)
Spáva z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Štefan Hronček  Adam Janík  Martin Macejka
 Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4a)
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4b)
Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4c)
Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4d)
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5a)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 352/4 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Anny Mihaličkovej, Partizánske – Veľké Bielice v prospech mesta Malacky -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5b)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 481/1 a 484 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mgr. Ľubomíra Bernáta, Marianka v prospech mesta Malacky -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5c)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 572, 574/5 a 577 v k. ú. Malacky vo vlastníctve NAFTA a.s., Bratislava v prospech mesta Malacky -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Lucia Vidanová      

   Nehlasovali:
 Katarína Trenčanská      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5d)
Návrh na odplatný prevod časti pozemku reg. „E“ parc. č. 1087/2 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech obchodnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5f)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2865/2, 2867/1 a pozemkoch registra „E“ parc. č. 548, 588, 517, 537/1 v k. ú. Malacky na ulici Zámocká uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech SPP – distribúcia, a.s. -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Nehlasovali:
 Pavel Spusta      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5g)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3370/2 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Nehlasovali:
 Pavel Spusta      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5h)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 6855, 6690 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech TESCO STORES SR, a.s. -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5ch)
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská

   Nehlasovali:
 Martin Mráz      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5i)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4332/1 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Němcovej uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská  

   Nehlasovali:
 Martin Mráz  Pavol Tedla    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6)
Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.01. 2019 -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6)
Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.01. 2019 -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7)
Návrh na zverenie dlhodobého majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka 95, Malacky a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1. mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova 2, Malacky -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      

   Nehlasovali:
 Milan Ondrovič      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9a)
Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 2018 - 9a
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská  Lucia Vidanová    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9b)
Informácia o doručení žiadosti k zmene ÚPI k výstavbe čerpacej stanice - Alternatíva 2 - neschvaľuje
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9c)
Informácia o oboznámení so zápisnicou zo zasadnutia komisie preochranu verejného záujmu - ústne -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10a)
Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2019 -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10b)
Doplnenie člena Komisie pre šport a mládež MsZ- ústne -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11)
Interpelácie a podnety -
Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Martin Macejka  Daniel Masarovič  Jozef Mračna  Martin Mráz
 Milan Ondrovič  Anton Pašteka  Pavel Spusta  Katarína Trenčanská
 Lucia Vidanová