HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie zo Zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 21.02.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1)
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas  Richard Hájek
 Marián Haramia  Adam Janík  Jozef Mračna  Milan Ondrovič
 Anton Pašteka  Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2)
Návrh na schválenie zástupcu mesta vo funkcii konateľa obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavel Spusta  Pavol Tedla  Katarína Trenčanská  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3)
Správa o implementácii projektu „Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská    

   Nehlasovali:
 Pavel Spusta      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4)
Návrh na schválenie projektu „Malacky - Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 5)
Správa o výsledku realizácie projektu nadstavby MsCSS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Anton Pašteka
 Pavol Tedla  Katarína Trenčanská    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 6)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 305/1, 306/2 a 306/3 v k. ú. Malacky na ulici 1. mája uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 7)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 1087/2, 1109 a 1110/1 v k. ú. Malacky na Jilemnického ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 8)
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 4440/13, 4455, 4457/1, 1473/5, 2872/3, v k. ú. Malacky na ulici Bernolákova a Hviezdoslavova uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Viera Mária Adamovičová  Marián Andil  Zuzana Baligová  Ladislav Čas
 Richard Hájek  Marián Haramia  Štefan Hronček  Adam Janík
 Jozef Mračna  Martin Mráz  Milan Ondrovič  Pavol Tedla
 Katarína Trenčanská