Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:17:09. Meniny má Radúz.   
Vyhľadávanie <

Mestské médiá <
Oznamy pre občanov <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2588 užívateľov
Naposledy pridané <
RSS spravodajstvo <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času (Zverejnené: 18.11.2022)

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Mesto Malacky výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky s predpokladaným nástupom do funkcie od 1. februára 2023.

Kvalifikačné predpoklady: 
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy č. 3 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
 
Iné požiadavky a kritériá: 
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja Centra voľného času v Malackách
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy školského zariadenia 
 
Požadované doklady: 
- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
- vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba) 
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
- návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času v Malackách (najviac v rozsahu 4 strán)
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

        Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 9. decembra 2022 do 11.30 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ CVČ - NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 9. 12. 2022. 
      Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.


Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár


Created by OXIDE, s.r.o.