Malacky.sk: Občan

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:20:47. Meniny má Radúz.   

Upozornenie na chybu Tlačiť

Zariadenia sociálnych služieb

.) Zariadenia sociálnych služieb mesta – verejný poskytovateľ

Mesto Malacky zabezpečuje sociálne služby v zmysle Zákona  NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov i v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom.

-    zariadenie opatrovateľskej služby – bližšie  na  http://www.mscss.sk/services/zariadenie-opatrovatelskej-sluzby/#more-83

-    útulok – bližšie na http://www.mscss.sk/services/utulok/#more-84

-    denný stacionár - bližšie na http://www.mscss.sk/services/denny-stacionar/#more-82

-    denné centrum (klub dôchodcov)

1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby je sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb


Kontakt:
Zariadenie opatrovateľskej služby

1. mája 9
901 01 Malacky
tel.: 034/774 30 19                           

Prehľad počtu klientov v zariadení opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (*ZOS)Počet klientov Počet voľných miest kapacita zariadenia 
 

 k 30.11.2022

 k 30.11.2022

 

1. mája 9 /ZOS*

34

0

34

 

 Zoznam žiadostí - poradovník o umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby k 30.11.2022 (.pdf)

 Prehľad financovania zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky za rok 2021(.pdf) 

Kontakt:
Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb
1. mája  9
901 01 Malacky
Tel.: 034/778 20 64, mobil: 0911 557 724; melania.dujsikova@mscss.sk

Ing. Iveta Kunáková - ekonómka - zástupkyňa riaditeľky Mestského centra sociálnych služieb
1. mája 9
901 01 Malacky
Tel.: 034/778 20 64; mobil: 0911 261 133, iveta.kunakova@mscss.sk

PhDr. Henrieta Rummelová  – vedúca zariadenia opatrovateľskej služby  - Mestské centrum sociálnych služieb
1. mája  9
901 01 Malacky
Mobil: 0911 263 683, mailto:henrieta.rummelova@mscss.sk

Mgr. Jana Tomšová - sociálna pracovníčka - zariadenie opatrovateľskej služby - Mestské centrum sociálnych služieb
1. mája 9
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 30 19, jana.tomsova@malacky.sk

 

1.2 V útulku je zabezpečená sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb - bližšie na www.mscss.sk
 
Kontakt:

Mgr. Adela Ondrisková  – sociálna pracovníčka  - Mestské centrum sociálnych služieb
1. mája č. 9
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 93 43, mailto:jana.tomsova@mscss.sk


1.3 V dennom stacionári je zabezpečená sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb - bližšie na www.mscss.sk

Kontakt:
Mgr. Adela Ondrisková
– sociálna pracovníčka - Mestské centrum sociálnych služieb 
1. mája  7
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 93 43, adela.ondriskova@mscss.sk


1.4 V dennom centre (klub dôchodcov) sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Poskytovateľom je mesto Malacky. V dennom centre sa najmä:
a)    poskytuje sociálne poradenstvo
b)    zabezpečuje záujmová činnosť

Kontakt:
Denné centrum (Klub dôchodcov)

budova na Radlinského 1 (vchod za garážami)
901 01 Malacky
Tel.: 0902 284 458 

Veronika Jahodová– vedúca denného centra

2.) Zariadenia sociálnych služieb – neverejný poskytovateľ

Na území mesta Malacky poskytujú sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb neziskové organizácie v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpiso

2.1 Útulok

Kontakt:
Križovatky n.o.,

Azylové centrum Betánia
Ľ. Fullu 16,
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 24 57,  

2.2  Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím Malacky   www.vstupte.org

Kontakt:
Vstúpte, n.o.
Bc. Katarína Martincová
Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím Malacky
1. mája 15
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 62 74, vstupte@gmail.com
Created by OXIDE, s.r.o.