Malacky.sk: Mesto

Dnes je 10.12.2022. Čas načítania stránky: 09:18:16. Meniny má Radúz.   

Upozornenie na chybu Tlačiť

Civilná ochrana

Vznik každej mimoriadnej udalosti predstavuje nebezpečenstvo a ohrozenie života a zdravia obyvateľov. Pod mimoriadnymi udalosťami rozumieme živelné pohromy, havárie, katastrofy a teroristické útoky.

Medzi živelné pohromy patria najmä povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy a zemetrasenia.

Haváriami sú požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, poškodenie vedení a zariadení rozvodných sietí.

Katastrofy sú veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi či únikom nebezpečných látok, ale i havárie jadrových zariadení a porušenie vodných stavieb.

Obyvateľstvo je o hroziacom nebezpečenstve informované varovnými signálmi sirén a hovorenou informáciou hromadnými informačnými prostriedkami: mestskou televíziou, webovou stránkou mesta, stanicami Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a pohyblivými prostriedkami varovania.

Varovné signály sú tieto :

"Všeobecné ohrozenie" – 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození mimoriadnou udalosťou a následne doplnený hovorenou nformáciou, ktorá obsahuje základné údaje - miesto, čas, druh ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, pokyny pre konanie obyvateľstva

"Ohrozenie vodou" – 6-minútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

"Koniec ohrozenia" – 2-minútový stály tón sirén bez opakovania pri ukončení ohrozenia alebo ukončení pôsobenia nepriaznivých faktorov mimoriadnej udalosti

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania sa vykonáva spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12. hodine 2-minútovým stálym tónom sirén, čomu predchádza informovanie obyvateľov v mestskom miestnom rozhlase.

Ako postupovať pri ohrození
Pri eventuálnom ohrození nebezpečnou látkou treba opustiť priestor kontaminácie. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, ihneď vyhľadajte ukrytie v budovách.
Ak je možné zo zasiahnutého priestoru odísť, opúšťajte ho kolmo na smer vetra šíriaceho nebezpečnú látku. Po vstupe do budovy si treba dôkladne umyť ruky, tvár a ďalšie nekryté časti tela. V budove sa musí vypnúť ventilačné a klimatizačné zariadenie, musia sa uzavrieť
a utesniť okná, dvere a ventilačné otvory, a to mokrými textíliami, lepiacimi fóliami, igelitom, tmelom, penovou hmotou. Treba si ešte podľa situácie pripraviť nevyhnutnú zásobu pitnej a úžitkovej vody a potravín.

Ohrozenie nebezpečnými látkami
Nebezpečné látky môžu byť: výbušné, oxidujúce, mimoriadne horľavé, veľmi horľavé, horľavé, veľmi jedovaté, jedovaté, škodlivé, žieravé, dráždivé, senzibilizujúce, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie. V súhrne ide o 15 možných nebezpečných vlastností. Pri každej mimoriadnej udalosti sa vykonávajú podľa jej charakteru základné protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia.

Výdaj prostriedkov individuálnej ochrany sa vykonáva z výdajných stredísk, ktoré sú v suterénoch budov a domov v týchto lokalitách mesta Malacky:

 • budova bývalého Mestského úradu, Radlinského 2751/1
 • Bytový dom, Ulica 1. mája 99/20
 • Bytový dom, Břeclavská ulica 1/4
 • Bytový dom, Ulica 1. mája 96/87
 • Mestské centrum kultúry, Záhorácka ulica 1919


Protipovodňová ochrana

Stupne protipovodňovej aktivity charakterizujú nebezpečenstvo povodne so zreteľom na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch pri povodňovej situácii:

 • I. stupeň - stav bdelosti
 • II. stupeň - stav pohotovosti
 • III. stupeň - stav ohrozenia


Hlásna a varovná služba v meste Malacky je zabezpečená aktuálnym vysielaním mestskej televízie eM TV, webovou stránkou mesta a pohyblivými prostriedkami varovania. Mesto spolupracuje so závodom SVP Povodie Moravy
v Malackách, OR HaZZ, BVS, a. s., stredisko Malacky, Okresný úrad Malacky.


Ohrozené časti mesta, ktoré môžu byť postihnuté záplavou:

 • Jesenského ulica - pri zahltení krytého profilu Mlynského náhonu Maliny
 • Stupavská cesta - vyliatie vody z koryta Balážovho potoka, ktorý vyteká z Marheckých rybníkov Vojenských lesov a majetkov
 • Ulica Janka Kráľa - zaplavovanie pivníc rodinných domov dažďovou vodou stekajúcou z komunikácie
 • most cez potok Malina - v blízkosti "splavu" - nutnosť odstraňovania naplavenín a zápach pri prívalových dažďoch a topení snehu pri II. a III. stupni PA

 

Na stiahnutie:

 
Created by OXIDE, s.r.o.